Tin Tức

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12 phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Tải về Bản in

Mục lục bài viết

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên (7 mẫu)

https://chinphu.vn/ xin gửi tới độc giả bài viết Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 dành cho Đảng Viên, Giáo Viên, Cán bộ. Bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa 12 là bài thu hoạch tổng kết nội dung đã được học sau lúc sau lúc kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khoá 12 là mẫu nội dung bài thu hoạch dành cho cán bộ, Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 12 của Đảng, gồm:

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 1

Bạn đang xem: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 2

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 3

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 4

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 5

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 6

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 7


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 7

ĐẢNG BỘ:……….

ĐẢNG ỦY: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

….. ngày…. tháng…. năm 2021


BÀI THU HOẠCH
Lớp học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 23/11/2018

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..…

Là đảng viên Chi bộ: ……………………………………………………………………..…

Đảng bộ:…………………………………………………………………………………..…

Chức vụ:…………………………………………………………………………………..…

Đơn vị công việc: …………………………………………………………..……………..…

Qua học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Những ý kiến, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

* Nghị quyết số 36-NQ/TW: Nghị quyết về chiến lược tăng trưởng kinh tế biển.

Sau lúc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công việc tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được đảm bảo; công việc đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Dự đoán trong thời kì tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc thù là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự dị đồng giữa các nước tại Biển Đông.

Vì vậy, ý kiến lãnh đạo của Đảng là: Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc thù của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tăng trưởng vững bền kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn nhiều chủng loại sinh vật học, các hệ sinh thái biển; đảm bảo hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và tăng trưởng, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương ko có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực tăng trưởng kinh tế tổ quốc.Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn nhiều chủng loại sinh vật học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng. Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố đột phá.

Mục tiêu tới năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về tăng trưởng vững bền kinh tế biển; tạo nên văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Tầm nhìn tới năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tăng trưởng vững bền, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế tổ quốc, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào khắc phục các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.

Để thực hiện được các mục tiêu trên Quốc hội đã ban hành một số giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đó là:

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

+ Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia.

+ Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển; Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển; Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho tăng trưởng vững bền biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh; Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển.

* Kết luận số 37-Kl/TW: thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay tới năm 2020.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, hàng ngũ cán bộ nước ta có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong thời kỳ mới tăng cường CNH, HĐH và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Số đông cán bộ giữ vững được khả năng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh gắn bó với nhân dân. Công việc cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết chế hoá, cụ thể hoá được nhiều chủ trương, ý kiến, giải pháp lớn đề ra trong Chiến lược cán bộ. Nội dung, phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai trong công việc cán bộ được mở rộng; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công việc cán bộ được giữ vững.

Tuy nhiên, nhiều thiếu sót, yếu kém trong công việc cán bộ chậm được khắc phục; việc lãnh đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ và thâm thúy ý kiến công việc cán bộ là khâu then chốt trong công việc xây dựng đảng. Chính sách, môi trường làm việc của cán bộ chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự góp sức của cán bộ. Nhìn chung, việc đổi mới công việc cán bộ chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới kinh tế – xã hội.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các ngành uỷ, tổ chức đảng tăng cường việc thực hiện Chiến lược cán bộ. Từ nay tới năm 2021, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp lớn sau đây: Quán triệt thâm thúy các ý kiến và mục tiêu về xây dựng hàng ngũ cán bộ; Tiếp tục cụ thể hoá, thiết chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công việc cán bộ; Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công việc cán bộ; Tăng cường công việc giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng hàng ngũ cán bộ, đổi mới công việc cán bộ với việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công việc rà soát, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công việc cán bộ.

* Quy định số 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểu mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các ngành; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải kiểu mẫu nêu gương.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải kiểu mẫu tiên phong thực hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia – dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng. Ko làm bất kỳ việc gì có hại cho Đảng, cho tổ quốc và nhân dân. Lấy no ấm, hạnh phúc và sự ưng ý của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân kết đoàn, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả công việc cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ lúc được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc; Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thử nghiệm của Trung ương; khuyến khích mẫu hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

– Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ngành;

Tăng cường công việc giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng hàng ngũ cán bộ, đổi mới công việc cán bộ với việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

– Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, sáng tỏ trong công việc cán bộ. Chăm lo xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao góp sức. Bảo vệ cán bộ năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia – dân tộc.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời.

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

3. Liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (bao gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW, Kết luận số 37-Kl/TW và Quy định số 08-QĐi/TW).

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng nghị quyết Hội nghị trung ương 8 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết đã nêu. Tuy nhiên, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới. Theo đó, tôi sẽ:

+ Quán triệt thâm thúy, vận dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công việc cán bộ, xây dựng và quản lý hàng ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những tiêu biểu tiên tiến, những cách làm thông minh, hiệu quả.

+ Tăng cường công việc học tập chính trị, tư tưởng, tăng lên đạo đức cách mệnh, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tập huấn với rèn luyện trong thực tiễn và tăng cường học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện nghiêm túc cơ chế học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật tri thức mới.

Người viết bài thu hoạch
(Ký và ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 6

ĐẢNG BỘ ………………….

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày … tháng … năm 2021

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………

Họ và tên: ………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………

Thực hiện lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

I. Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân)nội dung trong Hội nghị trung ương 8 khóa XII

Hội nghị trung ương 8 khóa XII thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021; quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

– Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

1. Thành tựu:

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

2. Hạn chế:

– Kế bên kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thử thách trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng trưởng kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường. Công việc bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất cập. Một số tiêu chí, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra toàn cầu chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện chủ trương tăng trưởng một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa giải quyết được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương ko có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, nhiều chủng loại sinh vật học biển bị suy giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức; công việc ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành yếu tố then chốt trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân:

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các ngành, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng vững bền kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thiết chế hoá kịp thời. Công việc quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công việc quy hoạch, kế hoạch, đầu tư tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan tới biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Mẫu hình tổ chức và công việc quản lý đối với một số tập đoàn kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục.

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiệncác nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

1. Mục tiêu:

– Tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Trong bối cảnh cả toàn cầu đang thực hiện cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình tăng trưởng; tăng cường đổi mới thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng tăng trưởng y tế, giáo dục, tập huấn, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của Nhân dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

– Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại hàng ngũ công chức, viên chức, tăng lên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tăng lên hiệu quả công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ – giải pháp:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời…

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mẫu hình tăng trưởng. Tập trung tăng trưởng các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trị giá tăng thêm cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công việc quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng lên nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các ngành uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, rà soát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng lên hiệu quả, nhiều chủng loại hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và số đông quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia

– Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển. Xúc tiến đổi mới, thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tăng trưởng vững bền kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, tăng lên nhận thức, tri thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học trò, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng tập huấn nhân lực, tăng lên hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nhiều chủng loại hoá, đa phương hoá; chủ động, tăng lên hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực khắc phục, xử lý các tranh chấp, dị đồng trên Biển Đông bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để tăng trưởng.

III. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kịp thời tổ chức thanh tra, rà soát cán bộ vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng trưởng văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết đoàn nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thiết chế, tạo môi trường, điều kiện để xúc tiến đổi mới, phát huy thông minh và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phép.

Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu thích hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

IV. Liên hệ bản thân đơn vị sau lúc học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới chiến lược tăng trưởng kinh tế tổ quốc và xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới và tăng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng thiên tài để xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Người viết bài thu hoạch


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 5

ĐẢNG BỘ ………………….

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày … tháng … năm 2021

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………

Họ và tên: ………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………

Thực hiện lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

I. Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân)nội dung trong Hội nghị trung ương 8 khóa XII

Hội nghị trung ương 8 khóa XII thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021; quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

1. Thành tựu:

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

2. Hạn chế:

– Kế bên kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thử thách trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng trưởng kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường. Công việc bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất cập. Một số tiêu chí, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra toàn cầu chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện chủ trương tăng trưởng một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa giải quyết được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương ko có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, nhiều chủng loại sinh vật học biển bị suy giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức; công việc ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành yếu tố then chốt trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân:

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các ngành, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng vững bền kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thiết chế hoá kịp thời. Công việc quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công việc quy hoạch, kế hoạch, đầu tư tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan tới biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Mẫu hình tổ chức và công việc quản lý đối với một số tập đoàn kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục.

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiệncác nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

1. Mục tiêu:

– Tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Trong bối cảnh cả toàn cầu đang thực hiện cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình tăng trưởng; tăng cường đổi mới thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng tăng trưởng y tế, giáo dục, tập huấn, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của Nhân dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

– Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại hàng ngũ công chức, viên chức, tăng lên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tăng lên hiệu quả công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ – giải pháp:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời…

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mẫu hình tăng trưởng. Tập trung tăng trưởng các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trị giá tăng thêm cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công việc quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng lên nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các ngành uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, rà soát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng lên hiệu quả, nhiều chủng loại hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và số đông quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia

– Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển. Xúc tiến đổi mới, thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tăng trưởng vững bền kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, tăng lên nhận thức, tri thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học trò, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng tập huấn nhân lực, tăng lên hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nhiều chủng loại hoá, đa phương hoá; chủ động, tăng lên hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực khắc phục, xử lý các tranh chấp, dị đồng trên Biển Đông bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để tăng trưởng.

3. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kịp thời tổ chức thanh tra, rà soát cán bộ vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng trưởng văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết đoàn nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thiết chế, tạo môi trường, điều kiện để xúc tiến đổi mới, phát huy thông minh và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phép.

Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu thích hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

III. Liên hệ bản thân đơn vị sau lúc học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới chiến lược tăng trưởng kinh tế tổ quốc và xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới và tăng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng thiên tài để xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Người viết bài thu hoạch


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ:……….

ĐẢNG ỦY: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

….. ngày…. tháng…. năm 2021

Họ và tên: ……………………………………………………………………….….

Đơn vị công việc: ……………………………………………………………………

Sau lúc học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bản thân nhận thức như sau:

I. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các Nghị quyết quan trọng sau đây:

* Quy định 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Thông báo một số vấn đề về công việc xây dựng Đảng, công việc cán bộ.

* Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045;

* Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nhìn chung các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

1. Thành tựu:

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

– Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công việc tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được đảm bảo; công việc đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực tăng trưởng tổ quốc; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và ý thức của người dân vùng biển được cải thiện. Nghiên cứu khoa học, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực về biển đạt được nhiều kết quả tích cực. Công việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng được chú trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật, bộ máy quản lý nhà nước về biển, đảo từng bước được hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

2. Hạn chế:

– Kế bên kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thử thách trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng trưởng kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường. Công việc bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất cập. Một số tiêu chí, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra toàn cầu chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện chủ trương tăng trưởng một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa giải quyết được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương ko có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, nhiều chủng loại sinh vật học biển bị suy giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức; công việc ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành yếu tố then chốt trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân:

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các ngành, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng vững bền kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thiết chế hoá kịp thời. Công việc quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công việc quy hoạch, kế hoạch, đầu tư tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan tới biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Mẫu hình tổ chức và công việc quản lý đối với một số tập đoàn kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục.

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiện:

1. Mục tiêu:

– Tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Trong bối cảnh cả toàn cầu đang thực hiện cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình tăng trưởng; tăng cường đổi mới thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng tăng trưởng y tế, giáo dục, tập huấn, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của Nhân dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

– Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại hàng ngũ công chức, viên chức, tăng lên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tăng lên hiệu quả công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ – giải pháp:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời…

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mẫu hình tăng trưởng. Tập trung tăng trưởng các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trị giá tăng thêm cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công việc quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng lên nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các ngành uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, rà soát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng lên hiệu quả, nhiều chủng loại hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và số đông quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia

– Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển. Xúc tiến đổi mới, thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tăng trưởng vững bền kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, tăng lên nhận thức, tri thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học trò, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng tập huấn nhân lực, tăng lên hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nhiều chủng loại hoá, đa phương hoá; chủ động, tăng lên hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực khắc phục, xử lý các tranh chấp, dị đồng trên Biển Đông bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để tăng trưởng.

III. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường và trách nhiệm cụ thể của tư nhân:

– Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu trước hết và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc đảm bảo cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

+ Quán triệt thâm thúy, vận dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công việc cán bộ, xây dựng và quản lý hàng ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những tiêu biểu tiên tiến, những cách làm thông minh, hiệu quả.

+ Tăng cường công việc học tập chính trị, tư tưởng, tăng lên đạo đức cách mệnh, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tập huấn với rèn luyện trong thực tiễn và tăng cường học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện nghiêm túc cơ chế học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật tri thức mới.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ………..

NGƯỜI VIẾT BÀI THU HOẠCH


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 3

ĐNG BTNH ………

ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

(do Đảng ủy …………….. tổ chức vào ngày ……………. )

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công việc: …………………………………………………………………………….

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ thc trng (thành tu, hn chế và nguyên nhân), nhng đim mi, thi cơ, nhng khó khăn, thách thc, nhng quan đim, mc tiêu, nhim v, gii pháp đưc thhin trong các nghquyết Hi nghTrung ương 8(khóa XII).

A. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời khắc giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc sẵn sàng Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

B. Thành tựu:

– Ban Chấp hành Trung ương nhất trí nhận định, 9 tháng đầu năm 2021, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức.

– Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6-6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỷ USD. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; nợ công có xu thế giảm. Xuất khẩu ước đạt 238 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỷ USD.

– Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, gần 40% số xã của cả nước đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2-5,7%…

– Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với những nhận định, nhận định về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Trung ương xác định, tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, thành thị ven biển chiếm 65-70% GDP cả nước. Chỉ số tăng trưởng con người (HDI) các tỉnh, thành thị ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước; giải quyết được các yêu cầu thiết yếu của người dân sống trên các đảo…

2. Đxut, kiến nghnhng gii pháp đtchc thc hin có hiu qucác nghquyết hi nghTrung ương 8 (khóa XII):

Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

– Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2021. Trong năm 2021, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng lực ứng phó với những biến động thất thường của thị trường, nhất là thị trường toàn cầu; duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với tăng cường thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mẫu hình tăng trưởng.

– Tuy nhiên, cần tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, tư nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công việc cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

– Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định ko đúng về công việc cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, tư nhân sai phép, có hành vi tham nhũng trong công việc cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công việc cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến nhận định sự ưng ý của người dân đối với từng nhân vật cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách thích hợp.

– Cùng với tăng trưởng kinh tế, cần chú trọng tăng trưởng văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng, tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

– Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường biển, nhất là chất thải nhựa đại dương; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển; bảo tồn, tăng trưởng vững bền nhiều chủng loại sinh vật học, hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng lên hiệu quả hợp tác quốc tế về biển…

– Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, trọn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia – dân tộc trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, khắc phục các tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo để tăng trưởng vững bền kinh tế.

3. Liên hđơn vvà trách nhim ca tư nhân trong vic thc hin các nghquyết Trung ương 8 (khóa XII):

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng nghị quyết Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc giảng dạy, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội; tự học và trau dồi tri thức kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần tăng lên năng lực và phẩm chất nghề nghiệp.

– Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi. Quyết tâm phấn đấu trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, rộng rãi cho các thầy cô giáo để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất.

– Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 2

ĐNG B ………
ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

….…ngày ….tháng ….năm……..


BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………………………………………………………………………

Qua học tập nội dung Nghị quyết và các Quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bản thân đã nhận thức được những vấn đề cơ bản như sau:

I. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

1. Thành tựu:

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

Công việc tập huấn nghề, khắc phục việc làm tiếp tục được tăng cường, năng suất lao động được cải thiện; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tích cực.

Sự nghiệp y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới giáo dục và tập huấn, tăng lên chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu; tăng trưởng khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, thông minh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, nhất trí, nhận định cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hoà bình, ổn định cho tăng trưởng được đảm bảo.

2. Hạn chế:

Kế bên những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế – xã hội của tổ quốc vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, còn tiềm tàng một số yếu tố có thể tác động tiêu cực tới ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Nguyên nhân

Công việc lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự kiểu mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

II. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cần hết sức chú trọng công việc giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, tăng lên nhận thức, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thiết chế, chính sách, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư sát hợp với thực tiễn để thực hiện có hiệu quả.

Chú trọng tăng trưởng văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết đoàn nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có trị giá hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tuy nhiên, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ rà soát, giám sát, ko để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta.

Cán bộ là yếu tố quyết định sự thành bại của cách mệnh; công việc cán bộ là khâu “then chốt” của công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được thực hiện thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng hàng ngũ cán bộ là đầu tư cho tăng trưởng trong khoảng thời gian dài, vững bền. Vì vậy, theo tư nhân tôi cần có các chính sách tăng trưởng hàng ngũ cán bộ có phẩm chất chuyên môn, kỹ năng tốt để góp phần xây dựng và tăng trưởng tổ quốc.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thiết chế, tạo môi trường, điều kiện để xúc tiến đổi mới, phát huy thông minh và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phép.

Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu thích hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

III. Liên hệ bản thân đơn vị sau lúc học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới chiến lược tăng trưởng kinh tế tổ quốc và xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi. Quyết tâm phấn đấu trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, rộng rãi cho các thầy cô giáo để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất.

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 1

ĐNG B ………
ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

….…ngày ….tháng ….năm……..

BÀI THU HOẠCH
Lớp học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 23/11/2018

Họ và tên: …………………………………………………………………

Là đảng viên Chi bộ: ………………………………………………………

Đảng bộ:……………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………

Đơn vị công việc: …………………………………………………………..

Qua học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Những ý kiến, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trongcác nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………….

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

3. Liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (bao gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW, Kết luận số 37-Kl/TW và Quy định số 08-QĐi/TW).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Hình Ảnh về: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Video về: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Wiki về Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12 -

Tải về Bản in

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII của Đảng viên (7 mẫu)

https://chinphu.vn/ xin gửi tới độc giả bài viết Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 dành cho Đảng Viên, Giáo Viên, Cán bộ. Bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa 12 là bài thu hoạch tổng kết nội dung đã được học sau lúc sau lúc kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khoá 12 là mẫu nội dung bài thu hoạch dành cho cán bộ, Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 12 của Đảng, gồm:

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 1

Bạn đang xem: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 2

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 3

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 4

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 5

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 6

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 – Mẫu 7


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 7

ĐẢNG BỘ:……….

ĐẢNG ỦY: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

….. ngày…. tháng…. năm 2021


BÀI THU HOẠCH
Lớp học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 23/11/2018

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..…

Là đảng viên Chi bộ: ……………………………………………………………………..…

Đảng bộ:…………………………………………………………………………………..…

Chức vụ:…………………………………………………………………………………..…

Đơn vị công việc: …………………………………………………………..……………..…

Qua học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Những ý kiến, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

* Nghị quyết số 36-NQ/TW: Nghị quyết về chiến lược tăng trưởng kinh tế biển.

Sau lúc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công việc tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được đảm bảo; công việc đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Dự đoán trong thời kì tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc thù là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự dị đồng giữa các nước tại Biển Đông.

Vì vậy, ý kiến lãnh đạo của Đảng là: Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc thù của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tăng trưởng vững bền kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn nhiều chủng loại sinh vật học, các hệ sinh thái biển; đảm bảo hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và tăng trưởng, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương ko có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực tăng trưởng kinh tế tổ quốc.Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn nhiều chủng loại sinh vật học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng. Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố đột phá.

Mục tiêu tới năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về tăng trưởng vững bền kinh tế biển; tạo nên văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Tầm nhìn tới năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tăng trưởng vững bền, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế tổ quốc, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào khắc phục các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.

Để thực hiện được các mục tiêu trên Quốc hội đã ban hành một số giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đó là:

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

+ Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia.

+ Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển; Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển; Huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho tăng trưởng vững bền biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh; Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển.

* Kết luận số 37-Kl/TW: thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay tới năm 2020.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, hàng ngũ cán bộ nước ta có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong thời kỳ mới tăng cường CNH, HĐH và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Số đông cán bộ giữ vững được khả năng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh gắn bó với nhân dân. Công việc cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết chế hoá, cụ thể hoá được nhiều chủ trương, ý kiến, giải pháp lớn đề ra trong Chiến lược cán bộ. Nội dung, phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai trong công việc cán bộ được mở rộng; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công việc cán bộ được giữ vững.

Tuy nhiên, nhiều thiếu sót, yếu kém trong công việc cán bộ chậm được khắc phục; việc lãnh đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ và thâm thúy ý kiến công việc cán bộ là khâu then chốt trong công việc xây dựng đảng. Chính sách, môi trường làm việc của cán bộ chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự góp sức của cán bộ. Nhìn chung, việc đổi mới công việc cán bộ chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới kinh tế – xã hội.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các ngành uỷ, tổ chức đảng tăng cường việc thực hiện Chiến lược cán bộ. Từ nay tới năm 2021, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp lớn sau đây: Quán triệt thâm thúy các ý kiến và mục tiêu về xây dựng hàng ngũ cán bộ; Tiếp tục cụ thể hoá, thiết chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công việc cán bộ; Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công việc cán bộ; Tăng cường công việc giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng hàng ngũ cán bộ, đổi mới công việc cán bộ với việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công việc rà soát, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công việc cán bộ.

* Quy định số 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểu mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các ngành; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải kiểu mẫu nêu gương.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải kiểu mẫu tiên phong thực hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia – dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mệnh của Đảng. Ko làm bất kỳ việc gì có hại cho Đảng, cho tổ quốc và nhân dân. Lấy no ấm, hạnh phúc và sự ưng ý của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân kết đoàn, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả công việc cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ lúc được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc; Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thử nghiệm của Trung ương; khuyến khích mẫu hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

– Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ngành;

Tăng cường công việc giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng hàng ngũ cán bộ, đổi mới công việc cán bộ với việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

– Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, sáng tỏ trong công việc cán bộ. Chăm lo xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao góp sức. Bảo vệ cán bộ năng động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia – dân tộc.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời.

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

3. Liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (bao gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW, Kết luận số 37-Kl/TW và Quy định số 08-QĐi/TW).

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng nghị quyết Hội nghị trung ương 8 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết đã nêu. Tuy nhiên, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới. Theo đó, tôi sẽ:

+ Quán triệt thâm thúy, vận dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công việc cán bộ, xây dựng và quản lý hàng ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những tiêu biểu tiên tiến, những cách làm thông minh, hiệu quả.

+ Tăng cường công việc học tập chính trị, tư tưởng, tăng lên đạo đức cách mệnh, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tập huấn với rèn luyện trong thực tiễn và tăng cường học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện nghiêm túc cơ chế học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật tri thức mới.

Người viết bài thu hoạch
(Ký và ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 6

ĐẢNG BỘ ………………….

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày … tháng … năm 2021

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………

Họ và tên: ………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………

Thực hiện lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

I. Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân)nội dung trong Hội nghị trung ương 8 khóa XII

Hội nghị trung ương 8 khóa XII thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021; quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

– Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

1. Thành tựu:

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

2. Hạn chế:

– Kế bên kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thử thách trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng trưởng kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường. Công việc bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất cập. Một số tiêu chí, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra toàn cầu chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện chủ trương tăng trưởng một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa giải quyết được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương ko có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, nhiều chủng loại sinh vật học biển bị suy giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức; công việc ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành yếu tố then chốt trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân:

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các ngành, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng vững bền kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thiết chế hoá kịp thời. Công việc quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công việc quy hoạch, kế hoạch, đầu tư tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan tới biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Mẫu hình tổ chức và công việc quản lý đối với một số tập đoàn kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục.

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiệncác nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

1. Mục tiêu:

– Tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Trong bối cảnh cả toàn cầu đang thực hiện cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình tăng trưởng; tăng cường đổi mới thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng tăng trưởng y tế, giáo dục, tập huấn, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của Nhân dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

– Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại hàng ngũ công chức, viên chức, tăng lên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tăng lên hiệu quả công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ – giải pháp:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời…

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mẫu hình tăng trưởng. Tập trung tăng trưởng các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trị giá tăng thêm cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công việc quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng lên nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các ngành uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, rà soát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng lên hiệu quả, nhiều chủng loại hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và số đông quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia

– Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển. Xúc tiến đổi mới, thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tăng trưởng vững bền kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, tăng lên nhận thức, tri thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học trò, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng tập huấn nhân lực, tăng lên hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nhiều chủng loại hoá, đa phương hoá; chủ động, tăng lên hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực khắc phục, xử lý các tranh chấp, dị đồng trên Biển Đông bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để tăng trưởng.

III. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kịp thời tổ chức thanh tra, rà soát cán bộ vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng trưởng văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết đoàn nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thiết chế, tạo môi trường, điều kiện để xúc tiến đổi mới, phát huy thông minh và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phép.

Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu thích hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

IV. Liên hệ bản thân đơn vị sau lúc học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới chiến lược tăng trưởng kinh tế tổ quốc và xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới và tăng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng thiên tài để xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Người viết bài thu hoạch


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 5

ĐẢNG BỘ ………………….

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày … tháng … năm 2021

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………

Họ và tên: ………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………

Thực hiện lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số nội dung sau:

I. Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân)nội dung trong Hội nghị trung ương 8 khóa XII

Hội nghị trung ương 8 khóa XII thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021; quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

1. Thành tựu:

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

2. Hạn chế:

– Kế bên kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thử thách trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng trưởng kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường. Công việc bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất cập. Một số tiêu chí, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra toàn cầu chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện chủ trương tăng trưởng một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa giải quyết được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương ko có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, nhiều chủng loại sinh vật học biển bị suy giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức; công việc ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành yếu tố then chốt trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân:

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các ngành, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng vững bền kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thiết chế hoá kịp thời. Công việc quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công việc quy hoạch, kế hoạch, đầu tư tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan tới biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Mẫu hình tổ chức và công việc quản lý đối với một số tập đoàn kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục.

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiệncác nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

1. Mục tiêu:

– Tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Trong bối cảnh cả toàn cầu đang thực hiện cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình tăng trưởng; tăng cường đổi mới thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng tăng trưởng y tế, giáo dục, tập huấn, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của Nhân dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

– Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại hàng ngũ công chức, viên chức, tăng lên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tăng lên hiệu quả công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ – giải pháp:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời…

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mẫu hình tăng trưởng. Tập trung tăng trưởng các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trị giá tăng thêm cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công việc quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng lên nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các ngành uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, rà soát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng lên hiệu quả, nhiều chủng loại hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và số đông quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia

– Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển. Xúc tiến đổi mới, thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tăng trưởng vững bền kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, tăng lên nhận thức, tri thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học trò, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng tập huấn nhân lực, tăng lên hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nhiều chủng loại hoá, đa phương hoá; chủ động, tăng lên hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực khắc phục, xử lý các tranh chấp, dị đồng trên Biển Đông bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để tăng trưởng.

3. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kịp thời tổ chức thanh tra, rà soát cán bộ vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tăng trưởng văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết đoàn nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thiết chế, tạo môi trường, điều kiện để xúc tiến đổi mới, phát huy thông minh và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phép.

Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu thích hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

III. Liên hệ bản thân đơn vị sau lúc học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới chiến lược tăng trưởng kinh tế tổ quốc và xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới và tăng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mệnh cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu thị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng thiên tài để xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống bình quân, đặc quyền, đặc lợi; công khai cơ chế, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành để nhân dân giám sát.

Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Người viết bài thu hoạch


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ:……….

ĐẢNG ỦY: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

….. ngày…. tháng…. năm 2021

Họ và tên: ……………………………………………………………………….….

Đơn vị công việc: ……………………………………………………………………

Sau lúc học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bản thân nhận thức như sau:

I. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các Nghị quyết quan trọng sau đây:

* Quy định 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Thông báo một số vấn đề về công việc xây dựng Đảng, công việc cán bộ.

* Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045;

* Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nhìn chung các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

1. Thành tựu:

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

– Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2021, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công việc tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải cơ bản được đảm bảo; công việc đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực tăng trưởng tổ quốc; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và ý thức của người dân vùng biển được cải thiện. Nghiên cứu khoa học, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực về biển đạt được nhiều kết quả tích cực. Công việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng được chú trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật, bộ máy quản lý nhà nước về biển, đảo từng bước được hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

2. Hạn chế:

– Kế bên kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thử thách trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng trưởng kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với tăng trưởng xã hội và bảo vệ môi trường. Công việc bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên biển còn nhiều bất cập. Một số tiêu chí, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; lợi thế, tiềm năng là cửa ngõ vươn ra toàn cầu chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện chủ trương tăng trưởng một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa giải quyết được yêu cầu đề ra. Sự liên kết giữa các vùng biển, ven biển; vùng ven biển với vùng nội địa; địa phương có biển với địa phương ko có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Ô nhiễm môi trường biển ở nhiều nơi còn diễn ra nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách; các hệ sinh thái biển, nhiều chủng loại sinh vật học biển bị suy giảm; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức; công việc ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, biển xâm thực còn nhiều hạn chế, bất cập. Khoa học và công nghệ, thăm dò cơ bản, tăng trưởng nguồn nhân lực biển chưa trở thành yếu tố then chốt trong tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Hợp tác quốc tế về biển chưa hiệu quả.

3. Nguyên nhân:

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các ngành, các ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, tăng trưởng vững bền kinh tế biển chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về biển dựa trên hệ sinh thái chưa theo kịp với yêu cầu tăng trưởng và xu thế thời đại. Công việc lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp uỷ, chính quyền còn thiếu thường xuyên, quyết liệt. Chính sách, pháp luật về biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số chủ trương lớn của Đảng chưa được thiết chế hoá kịp thời. Công việc quản lý nhà nước về biển, đảo còn nhiều bất cập. Công việc quy hoạch, kế hoạch, đầu tư tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương liên quan tới biển còn thiếu tính tổng thể, liên kết. Mẫu hình tổ chức và công việc quản lý đối với một số tập đoàn kinh tế biển còn nhiều yếu kém, chậm được khắc phục.

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá thực hiện:

1. Mục tiêu:

– Tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Trong bối cảnh cả toàn cầu đang thực hiện cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ 4, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mẫu hình tăng trưởng; tăng cường đổi mới thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng tăng trưởng y tế, giáo dục, tập huấn, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của Nhân dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu.

– Tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại hàng ngũ công chức, viên chức, tăng lên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tăng lên hiệu quả công việc đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Nhiệm vụ – giải pháp:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự đoán, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách thích hợp và kịp thời…

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mẫu hình tăng trưởng. Tập trung tăng trưởng các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, trị giá tăng thêm cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công việc quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư tăng trưởng…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công việc tuyên truyền, tăng lên nhận thức về tăng trưởng vững bền biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tăng lên nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các ngành uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, rà soát, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Tăng lên hiệu quả, nhiều chủng loại hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và số đông quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng pháp luật quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tăng trưởng vững bền kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng tăng trưởng vững bền, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, thích hợp với chuẩn mực pháp luật và điều ước quốc tế nhưng Việt Nam tham gia

– Tăng trưởng khoa học, công nghệ và tăng cường thăm dò cơ bản biển. Xúc tiến đổi mới, thông minh, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tăng trưởng vững bền kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, tập huấn và tăng trưởng nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, tăng lên nhận thức, tri thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học trò, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng tập huấn nhân lực, tăng lên hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nhiều chủng loại hoá, đa phương hoá; chủ động, tăng lên hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực khắc phục, xử lý các tranh chấp, dị đồng trên Biển Đông bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để tăng trưởng.

III. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường và trách nhiệm cụ thể của tư nhân:

– Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu trước hết và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc đảm bảo cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

+ Quán triệt thâm thúy, vận dụng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công việc cán bộ, xây dựng và quản lý hàng ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những tiêu biểu tiên tiến, những cách làm thông minh, hiệu quả.

+ Tăng cường công việc học tập chính trị, tư tưởng, tăng lên đạo đức cách mệnh, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tập huấn với rèn luyện trong thực tiễn và tăng cường học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện nghiêm túc cơ chế học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật tri thức mới.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ………..

NGƯỜI VIẾT BÀI THU HOẠCH


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 3

ĐNG BTNH ………

ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

(do Đảng ủy …………….. tổ chức vào ngày ……………. )

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Đơn vị công việc: …………………………………………………………………………….

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ thc trng (thành tu, hn chế và nguyên nhân), nhng đim mi, thi cơ, nhng khó khăn, thách thc, nhng quan đim, mc tiêu, nhim v, gii pháp đưc thhin trong các nghquyết Hi nghTrung ương 8(khóa XII).

A. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời khắc giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc sẵn sàng Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

B. Thành tựu:

– Ban Chấp hành Trung ương nhất trí nhận định, 9 tháng đầu năm 2021, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức.

– Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6-6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỷ USD. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; nợ công có xu thế giảm. Xuất khẩu ước đạt 238 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỷ USD.

– Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, gần 40% số xã của cả nước đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2-5,7%…

– Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với những nhận định, nhận định về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược tăng trưởng vững bền kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Trung ương xác định, tới năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng vững bền kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành thị ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, thành thị ven biển chiếm 65-70% GDP cả nước. Chỉ số tăng trưởng con người (HDI) các tỉnh, thành thị ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước; giải quyết được các yêu cầu thiết yếu của người dân sống trên các đảo…

2. Đxut, kiến nghnhng gii pháp đtchc thc hin có hiu qucác nghquyết hi nghTrung ương 8 (khóa XII):

Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

– Tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2021. Trong năm 2021, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng lên năng lực ứng phó với những biến động thất thường của thị trường, nhất là thị trường toàn cầu; duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở cải thiện thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với tăng cường thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mẫu hình tăng trưởng.

– Tuy nhiên, cần tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, tư nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công việc cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

– Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định ko đúng về công việc cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, tư nhân sai phép, có hành vi tham nhũng trong công việc cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công việc cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến nhận định sự ưng ý của người dân đối với từng nhân vật cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách thích hợp.

– Cùng với tăng trưởng kinh tế, cần chú trọng tăng trưởng văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng, tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

– Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường biển, nhất là chất thải nhựa đại dương; liên kết chặt chẽ giữa tăng trưởng vững bền kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển; bảo tồn, tăng trưởng vững bền nhiều chủng loại sinh vật học, hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng lên hiệu quả hợp tác quốc tế về biển…

– Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, trọn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia – dân tộc trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, khắc phục các tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo để tăng trưởng vững bền kinh tế.

3. Liên hđơn vvà trách nhim ca tư nhân trong vic thc hin các nghquyết Trung ương 8 (khóa XII):

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng nghị quyết Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc giảng dạy, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội; tự học và trau dồi tri thức kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần tăng lên năng lực và phẩm chất nghề nghiệp.

– Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi. Quyết tâm phấn đấu trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, rộng rãi cho các thầy cô giáo để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất.

– Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 2

ĐNG B ………
ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

….…ngày ….tháng ….năm……..


BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………………………………………………………………………

Qua học tập nội dung Nghị quyết và các Quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bản thân đã nhận thức được những vấn đề cơ bản như sau:

I. Thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các quy định sau đây:

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược tăng trưởng kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045”;

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tăng trưởng KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Các Nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp tới việc lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

1. Thành tựu:

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự đoán, tới cuối năm 2021, có thể hoàn thành toàn thể 12 tiêu chí kế hoạch đề ra, trong đó có 8 tiêu chí hoàn thành vượt mức. Nổi trội là: Vận tốc tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 – 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ USD Mỹ. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới 4%. Các hợp lý lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu thế giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân trả tiền quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu ước đạt 238 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2021; xuất siêu hơn 3 tỉ USD Mỹ.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức của nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách, cơ chế đối với người có công, các nhân vật chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 – 5,7%.

Công việc tập huấn nghề, khắc phục việc làm tiếp tục được tăng cường, năng suất lao động được cải thiện; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tích cực.

Sự nghiệp y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới giáo dục và tập huấn, tăng lên chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với chuyển đổi khí hậu; tăng trưởng khoa học và công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, thông minh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, nhất trí, nhận định cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hoà bình, ổn định cho tăng trưởng được đảm bảo.

2. Hạn chế:

Kế bên những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế – xã hội của tổ quốc vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, còn tiềm tàng một số yếu tố có thể tác động tiêu cực tới ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình hình trong nước, quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Nguyên nhân

Công việc lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự kiểu mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

II. Giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cần hết sức chú trọng công việc giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, tăng lên nhận thức, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thiết chế, chính sách, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư sát hợp với thực tiễn để thực hiện có hiệu quả.

Chú trọng tăng trưởng văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, tăng lên phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và tăng lên hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng lên vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó có những hành động thiết thực trong công việc và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và kết đoàn nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có trị giá hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tuy nhiên, cách viết phải rất trong sáng, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ rà soát, giám sát, ko để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá chúng ta.

Cán bộ là yếu tố quyết định sự thành bại của cách mệnh; công việc cán bộ là khâu “then chốt” của công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được thực hiện thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng hàng ngũ cán bộ là đầu tư cho tăng trưởng trong khoảng thời gian dài, vững bền. Vì vậy, theo tư nhân tôi cần có các chính sách tăng trưởng hàng ngũ cán bộ có phẩm chất chuyên môn, kỹ năng tốt để góp phần xây dựng và tăng trưởng tổ quốc.

Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công việc cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thiết chế, tạo môi trường, điều kiện để xúc tiến đổi mới, phát huy thông minh và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phép.

Xây dựng hàng ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu thích hợp với chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

III. Liên hệ bản thân đơn vị sau lúc học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm tới từng vấn đề nhưng Hội nghị trung ương 8 đã đề ra; đặc thù là các nội dung liên quan tới chiến lược tăng trưởng kinh tế tổ quốc và xây dựng hàng ngũ cán bộ các ngành.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết nhưng Nghị quyết và Quy định đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Luôn khắc phục khó khăn, kết đoàn tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu thị tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Luôn ko ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi. Quyết tâm phấn đấu trau dồi chuyên môn để có tri thức chuyên môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, rộng rãi cho các thầy cô giáo để toàn tập thể đạt được những kết quả tốt nhất.

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII – Mẫu 1

ĐNG B ………
ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

….…ngày ….tháng ….năm……..

BÀI THU HOẠCH
Lớp học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến, ngày 23/11/2018

Họ và tên: …………………………………………………………………

Là đảng viên Chi bộ: ………………………………………………………

Đảng bộ:……………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………

Đơn vị công việc: …………………………………………………………..

Qua học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Những ý kiến, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trongcác nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………….

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

3. Liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (bao gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW, Kết luận số 37-Kl/TW và Quy định số 08-QĐi/TW).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

[rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

[rule_1_plain]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

[rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Trung #Ương #khoá

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button