Tin Tức

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022 phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề thi có bảng ma trận, đáp án kèm theo, giúp các em học trò lớp 8 ôn tập, luyện giải đề rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi giữa học kì 2 cho học trò của mình. Tuy nhiên, còn có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Ngữ Văn. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng https://chinphu.vn/ tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ
Nhận diện Thông hiểu Vận dụng
Cao Thấp
TN TL TN TL TN TL TN TL
CĐ7: Cấu trúc lặp Câu 6.A Câu 3.A
CĐ8: Lặp với số lần biết trước. Câu 2.A Câu 7.A Câu 12.A Câu 5.A Câu 2.B
CĐ9: Lặp với số lần chưa biết trước. Câu 1.ACâu 4.A Câu 9.A Câu 11.A Câu 1.B Câu 8.ACâu 10.A
Tổng số câu 4 3 3 4
Tổng số điểm 2 1.5 3 3.5
Tỉ lệ 20% 15% 30% 35%

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:

A. While <điều kiện> to <câu lệnh>;

B. While <điều kiện> do <câu lệnh>;

C. While <điều kiện> to <câu lệnh1> do;

D. While <điều kiện>; do <câu lệnh>;

Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp for … do … là ?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh);

B. Var n, i:interger;

C. Phải liên kết cả a, b và c.

D. For <biến đếm>:=<trị giá đầu> to <trị giá cuối> do <câu lệnh>;

Câu 3: Hoạt động nào sau đây có thể tính toán được số lần làm việc:

A. Múc từng gáo nước tới đầy bể

B. Đi lên tầng, tới tầng 10 thì ngừng

C. Học cho tới lúc thuộc bài

D. Nhặt từng cọng rau cho tới lúc xong

Câu 4: Vòng lặp while .. do là vòng lặp:

A. Biết trước số lần lặp

B. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100

C. Chưa biết trước số lần lặp

D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=10

Câu 5: Trong tiếng nói Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?

For i:=1 to 10 do write (i,’ ‘);

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C. Đưa ra 10 dấu cách

D. Ko đưa ra kết quả gì

Câu 6: Bạn An ăn sang mỗi ngày?

A. Lặp với số lần biết trước.

B. Lặp với số lần chưa biết trước.

C. Ko có hoạt động lặp.

D. Đáp án khác.

Câu 7: Câu lệnh nào sau đây hợp thức

A. for i:=100 to 1 do writeln(‘A’);

B. for i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do; writeln(‘A’);

D. for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 8: Câu lệnh Pascal : While (4*5>=20) do Writeln (4*5); sẽ :

A. In số 20 ra màn hình 4 lần.

B. In số 20 ra màn hình 5 lần.

C. Ko thực hiện lệnh Writeln (4*5);

D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (4*5);

Câu 9: While S<=20 do Writeln(S); Điều kiện để ngừng chương trình là

A. S>20

B. S=20

C.S<>20

D. S<20

Câu 10: Đoạn lệnh sau đây sẽ cho kết quả gì?

so:=1;

While so < 10 do writeln(so); so:=so + 1;

A. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng

B. Ko phương án nào đúng

C. In ra các số từ 1 tới 9;

D. In ra các số từ 1 tới 10;

Câu 11: Câu lệnh nào sau đây lặp vô hạn lần

A. s:=5; i:=0;

While i<=s do s:=s + 1;

C. s:=5; i:=1;

While i<=s do i:=i + 1;

B. s:=5; i:=1;

While i> s do

i:=i + 1;

D. s:=0; i:=0; n:=5;

While i<=n do

Begin

If (i mod 2)=1 Then S:=S + i;

Else i:=i+1;

End;

Câu 12: Để tính tổng S=1/2+1/4 + 1/6 + … +1/ n; em chọn đoạn lệnh:

A. for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S + 1/i;

C. for i:=1 to n do

if ( i mod 2) < > 0 then S:=S + i;

B. for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S – 1/i
Else S:= S + 1/i;

D. for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S +1/ i

Else S:=S-1/i;

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Đoạn chương trình (2đ)

i:=0;

T:=5;

While T<20 do

Begin

i:=i+1;

T=T*i;

End;

Cho biết với đoạn lệnh trên chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp và ý nghĩa câu lệnh lặp bằng cách điền vào chỗ trống bên dưới:

Khởi tạo:………………………………….. Số vòng lặp:……….

Ý nghĩa:………………..

……………………………….

……………………………….

T<20? i:=i+1;

T:=T*i;

…<20→ Đ ………………………….
…< 20→…. ………………………….
…< 20→….. ………………………….

Câu 2: Đoạn chương trình (2đ)

Write(‘ Nhap vao so cau hoi:’); Readln(n);

S:=0;

For i:=1 to n do S:=S+2*i

Em hãy chạy chương trình và rà soát kết quả với những bộ thử sau:

STT Số câu hỏi Tổng số bút cần sắm
1 n= 8 S= 72
2 n=15 S=………. (1đ)
3 n=32 S=………. (1đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B D B C A B D D A A A A

II. Tự Luận: (4 điểm)

Câu 1: Đoạn chương trình (2đ)

Khởi tạo:i:=0; S:=5; Số vòng lặp:3

Ý nghĩa: Tính tích

Tới lúc nào T>=20 thì ngừng vòng lặp

T<20? i:=i+1;

T:=S*i;

5<20→ Đ i=1, T= 5
5< 20→Đ i=2, T= 10
10< 20→Đ i=3, T= 30
30<20→ S

Kết thúc vòng lặp

Câu 2: Đoạn chương trình (2đ)

STT Số câu hỏi Tổng số bút cần sắm
1 n= 8 S= 72
2 n=15 S= 240 (1đ)
3 n=32 S= 1056 (1đ)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

Tên chủ đề (Nội dung, chương) Nhận diện

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng
Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Bài 7:Câu lệnh lặp: 3/46 I.1.1, I.2.1 I.1.1, I.2.1 I.1.2, I.2.2 I.1.3, I.2.3
Số câu: 9

Số điểm: 6

Tỉ lệ: 60%

( C1 C3, C4, C5)

Số điểm:1

Số câu: C6, C9, C14

Số điểm:1.5

Số câu: C15

Số điểm:1.5

Số câu:C17

Số điểm:2

Bài 8:Lặp với số lần chưa biết trước: 2/46 I.1.4, I.2.4 I.1.4, I.2.4 I.1.5, I.2.5
Số câu: 8

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu:C2, C8, C11, C12

Số điểm:1

Số câu:C7, C10, C13;

Số điểm:1,5

Số câu: C16

Số điểm:1.5

Tổng số câu: 16

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Tổng số câu:8

Tổng số điểm:2

Tỉ lệ: 20%

Tổng số câu: 6

Tổng số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu: 2

Tổng số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu: 1

Tổng số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu cho đáp án đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm:

Câu 1. Trong câu lệnh lặp For i:=1 to 10 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?

A. Ko lần nào

B. 1 lần

C. 2 lần

D. 10 lần

Câu 2. Đoạn lệnh sau đây: so:=1; while so<10 do writeln(so); so:=so+1; sẽ cho kết quả là gì?

A. In ra các số từ 1 tới 9

B. In ra các số từ 1 tới 10

C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 3: Số vòng lặp trong câu lệnh:

For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) to (Trị giá cuối) do (câu lệnh); được xác định:

A. Trị giá đầu = Trị giá cuối + 1

B. Trị giá đầu = Biến đếm + 1

C. Trị giá cuối = Trị giá đầu + 1

D. Trị giá cuối = Biến đếm + 1

Câu 4: Trong câu lệnh lặp: For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) to (Trị giá cuối) do (câu lệnh); Lúc thực hiện thuở đầu Biến đếm nhận trị giá = Trị giá đầu, sau mỗi vòng lặp biến đếm tăng thêm:

A. 1 đơn vị

B. 2 đơn vị

C. 3 đơn vị

D. 4 đơn vị

Câu 5: trong câu lệnh lặp với số lần xác định trước, <câu lệnh> được thực hiện bao nhiêu lần?

A. (<trị giá đầu> – <trị giá cuối>) lần.

B. (<trị giá cuối> – <trị giá đầu>) lần.

C. (<trị giá cuối> – <trị giá đầu> + 1) lần.

D. Khoảng 10 lần

Câu 6: Tìm trị giá S lúc thực hiện đoạn chương trình sau đây

S:=0;

For i:=1 to 5 do S:= S+i;

A. S=0. B. S= 1. C. S=10. D. S=15.

Câu 7: Hãy cho biết kết quả của b trong đoạn chương trình sau đây.

a:=10; b:=5;

while a>=10 do

begin b:=b+a; a:=a-1; end;

A. b=5.

B. b=10.

C. b=15.

D. B=20.

Câu 8: Lúc nào thì câu lệnh lặp While..Do sẻ dùng lại?

A. <Điều kiện> có trị giá đúng.

B. < Điều kiện> có trị giá sai.

C. Các câu lệnh bên trong < câu lệnh> đã thực hiện xong.

D. Tất cả phương án trên đều sai.

Câu 9: Bạn Ngọc muốn in ra màn hình 5 chữ B và 5 chữ C trên màn hìnhbằng đoạn chương trình sau:

For i:=1 to 5 do

Writeln(‘B’); writeln(‘C’);

Theo em bạn Ngọc viết như thế nào

A. Đúng rồi

B. Phải đưa Writeln(‘B’); writeln(‘C’) vào trong cặp từ khóa Begin và End;

C. Phải đổi Writeln thành Write.

D. Phải đặt Writeln(‘B’); writeln(‘C’); trên hai dòng riêng lẻ.

Câu 10: Việc trước hết câu lệnh While cần thực hiện là gì?

A. Thực hiện <câu lệnh> sau từ khóa Do.

B. Rà soát trị giá của <điều kiện>.

C. Thực hiện < câu lệnh > sau từ khóa Then.

D. Rà soát <câu lệnh>.

Câu 11: Kết quả của < điều kiện> trong câu lệnh While ..Do có trị giá gì?

A. Là 1 số nguyên.

B. Là 1 số thực.

C. Đúng hoặc sai.

D. Là 1 dãy kí tự.

Câu 12: Câu lệnh sau từ khóa Do trong câu lệnh While sẻ được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 0 lần.

B. 1 lần

C. 2 lần

D. Tùy thuộc bài toán.

Câu 13: Lựa chọn đáp án Đ  (Đúng) hoặc S (Sai). Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.

Đ S
a. Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện câu lệnh lặp while…do tốn ít thời kì hơn so với câu lệnh lặp for…do.
b. Câu lệnh sau do trong lệnh lặp while…do có thể ko được thực hiện một lần nào nếu ngay từ đầu, <điều kiện> điều khiển vòng lặp có trị giá sai.
c. Trong vòng lặp While…Do <câu lệnh> chỉ là câu lệnh đơn giản.
d. Trong vòng lặp While…Do < điều kiện> thông thường là phép so sánh.

 

Câu 14. Hãy xác định đúng sai cho các phát biểu dưới đây:

Đ S
a. Để tính S là tổng của các bình phương của n số tự nhiên trước hết, đoạn chương trình Pascal sau đây tuy ko hề bị lỗi cú pháp, nhưng lại ko đạt được mục tiêu cần tính toán: S:=0; for a:=1 to n do; S:=S+a*a
b. Ko nên thay đổi trị giá của “biến đếm” trong câu lệnh lặp for…do, ví dụ câu lệnh lặp sau đây là ko nên sử dụng: for i:=1 to n do i:=i+2;
c. Mọi NNLT đều có các cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cáu trúc với một câu lệnh. Đó là câu lệnh lặp.
d. Câu lệnh lặp sẻ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là hai vòng.

 

Câu 15. Đối với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình trị giá của j, k là bao nhiêu? (1.5 điểm)

j:=2; k:=3;

for i:=1 to 5 do j:=j+1;

k:=k+j;

cach:=’ ’;

writeln(j,cach, k);

j=………………. k=………………….

Câu 16. Đối với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình trị giá của i , j, k là bao nhiêu? (1.5 điểm)

i:=1; j:=2; k:=3;

while i<6 do i:=i+1; j:=j+1; k:=k+j;

cach:=’ ’;

writeln(i,cach, j,cach, k);

i=………… j=………….. k=………………..

Câu 17: Giả sử abc (0≤ a,b,c ≤ 9) là số Armstrong (a,b,c thỏa mãn 100a + 10b+c = a3+ b3+c3). Hãy hoàn thành chương trình sau ( 2 điểm ):

Program Armstrong;

Var a, b, c : integer;

Begin

Writeln(‘cac so armstrong trong khoang 0 -999 la:’);

………………………………………………………

For b:=0 to 9 do

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………

Readln;

End.

Đáp án đề rà soát giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D C C A C D C B B B C D

 

Câu 13 (1 điểm): a. Đ b. Đ c. S. d.Đ

Câu 14 (1 điểm): a. Đ b. Đ c. Đ. d.Đ

Câu 15 (1.5 điểm): j=7, k=10;

Câu 16 (1.5 điểm): i=6, j=3, k=6

Câu 17 (2 điểm):

Program Armstrong;

Var a, b, c : integer;

Begin

Writeln(‘cac so armstrong trong khoang 0 -999 la:’);

For a:=0 to 9 do

For b:=0 to 9 do

For c:=0 to 9 do

If a*100+b*10 +c= a*a*a + b*b*b + c*c*c then

Writeln( a*100+b*10+c);

Readln;

End.

…………..

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 3

 

Cấp độ

Tên

chủ đề

Nhận diện Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Câu lệnh lặp For..to..do – Biết được cú pháp câu lệnh lặp và khai báo biến trong chương trình.

Viết được cú pháp và nêu được hoạt động của câu lệnh lặp For..do.

– Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp.

– Sắp xếp được hoàn chỉnh chương trình tính tổng N số tự nhiên.

         
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

2

20%

2

0,5

5%

1

3

30%

        6

6

50%

Lặp với số lần chưa biết trước While..do Biết cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để hướng dẫn cho máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc tới lúc một điều kiện được thỏa mãn Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong tiếng nói lập trình cụ thể. – Vận dụng tri thức đã học để viết hoàn chỉnh hoàn chỉnh chương trình từ thuật toán      
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

  2

0,5

5%

    1

3

40%

    5

4

50%

T. số câu

T.điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

1

2

20%

4

1

10%

1

3

30%

  1

3

30%

    11

10

100%

Đề rà soát giữa kì 2 lớp 8 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng

Câu 1: Trong tiếng nói lập trình Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là:

A. If (Điều kiện) then (Câu lệnh);
B. Var i,n: Integer;
C. While (điều kiện) do (câu lệnh);
D. For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) downto (Trị giá cuối) do (câu lệnh);

Câu 2: Trong câu lệnh lặp: For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) to (Trị giá cuối) do (câu lệnh); Lúc thực hiện thuở đầu Biến đếm nhận trị giá = Trị giá đầu, sau mỗi vòng lặp biến đếm tăng thêm:

A. 1 đơn vị
B. 2 đơn vị
C. 3 đơn vị
D. 4 đơn vị

Câu 3: Đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước?

A. Hàng ngày em đi học.
B. Một tuần trường em tổ chức chào cờ 1 lần.
C. Ngày em đánh răng ba lần
D. Em sẽ tới nhà bà ngoại chơi vào hôm cả bố và mẹ đi vắng.

Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp thức?

A. For i=1 to 10 do writeln(‘A’)
B. For i : = 1 to 10 do writeln(‘A’);
C. For i:=5 to 30 do; writeln(‘A’)
D. For i:= 10 to 1 do writeln(‘A’);

Câu 5: Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu nào đúng

A. While i= 1 do T:=10;
B. While (n mod i <> 0) ; do i:= i+ 1 ;
C. While 1 = 1; do Writeln (‘Dung’);
D. While x<=y do; Writeln (‘y khong nho hon x’);

Câu 6: Sau lúc thực hiện đoạn chương trình sau, trị giá của biến a bằng bao nhiêu? a:=0 ; for i:= 1 to 3 do a:= a+i;

A. 3
B. 4
C. 6
D. 2

Câu 7: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)

A. Ko lần nào
B. 1 lần
C. 10 lần
D. 2 lần

Câu 8: Trong tiếng nói Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện bao nhiêu vòng lặp?

S:=2; n:=0; While s<=10 do Begin n:=n+1; s:= s+ n end;

A. 3 lần
B. 4 lần
C. 5 lần
D. 6 lần

B. Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (2đ): Em cho biết cú pháp câu lệnh lặp For…do và hoạt động của câu lệnh lặp

Câu 2: (3đ) Em hãy sắp xếp chương trình tính tổng N số tự nhiên sau cho thích hợp?

Var N, i: integer;

Write(‘Nhap so N=’); s:=0;

S: Longint; readln(n);

For i:=1 to n do

Begin

Program tinh_tong;

S:=s+i;

Writeln(‘Tong cua ‘, N, ‘ So tu nhien dau tien s=’, s);

End.

Readln

Câu 3:(3đ) Em hãy cho biết thuật toán máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Kết thúc trị giá của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình bằng Pascal để mô tả thuật toán đó.

B1: S ! 20, n! 1;

B2: Nếu S ≥ 5, chuyển B4.

B3: n ! N + 1, S ! S – n và quay lại B2.

B4: Thông báo S và kết thúc thuật toán.

Đáp án đề thi giữa kì 2 Tin học 8

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D B A C C B
Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2. Tự luận (8 điểm)

Câu hỏi Đáp án Điểm
Câu 1 – Cú pháp:

For <biến đếm>:=<Trị giá đầu> To <Trị giá cuối> Do <Câu lệnh>;

– Hoạt động:

B1: Biến đếm được gán bằng trị giá đầu.

B2: Nếu biến đếm <= trị giá cuối thì thực hiện câu lệnh sau đó tăng biến đếm lên một đơn vị và thực hiện tiếp. Nếu biến đếm > GTC thì thoát khỏi vòng lặp FOR.

 

1

 

 

1

 

 

Câu 2 Sắp xếp chương trình tính tổng

Program tinh_tong;

Var N, i: integer;

S: Longint;

Begin

Write(‘Nhap so N=’); readln(n);

s:=0;

For i:=1 to n do S:=s+i;

Writeln(‘Tong cua ‘, N, ‘ So tu nhien dau tien s=’, s);

Readln

End.

 

 

0,5

 

 

0,5

 

1

 

1

Câu 3 – Số vòng lặp là 5, trị giá của S = 0;

– Chương trình mẫu

Program bai3;

Var s,n:integer;

Begin

S:=20; n:=1;

While s < 5 Do

Begin

N:=n +1; S:= S – n;

End;

Writeln(‘Gia tri cua s la’,s);

Readln;

End.

0,5

 

 

0,25

 

0,25

 

1,5

 

 

 

0,5

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo Dục, Lớp 8


Xem thêm chi tiết: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Hình Ảnh về: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Video về: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Wiki về Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 -

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề thi có bảng ma trận, đáp án kèm theo, giúp các em học trò lớp 8 ôn tập, luyện giải đề rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi giữa học kì 2 cho học trò của mình. Tuy nhiên, còn có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Ngữ Văn. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng https://chinphu.vn/ tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ
Nhận diện Thông hiểu Vận dụng
Cao Thấp
TN TL TN TL TN TL TN TL
CĐ7: Cấu trúc lặp Câu 6.A Câu 3.A
CĐ8: Lặp với số lần biết trước. Câu 2.A Câu 7.A Câu 12.A Câu 5.A Câu 2.B
CĐ9: Lặp với số lần chưa biết trước. Câu 1.ACâu 4.A Câu 9.A Câu 11.A Câu 1.B Câu 8.ACâu 10.A
Tổng số câu 4 3 3 4
Tổng số điểm 2 1.5 3 3.5
Tỉ lệ 20% 15% 30% 35%

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:

A. While <điều kiện> to <câu lệnh>;

B. While <điều kiện> do <câu lệnh>;

C. While <điều kiện> to <câu lệnh1> do;

D. While <điều kiện>; do <câu lệnh>;

Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp for … do … là ?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh);

B. Var n, i:interger;

C. Phải liên kết cả a, b và c.

D. For <biến đếm>:=<trị giá đầu> to <trị giá cuối> do <câu lệnh>;

Câu 3: Hoạt động nào sau đây có thể tính toán được số lần làm việc:

A. Múc từng gáo nước tới đầy bể

B. Đi lên tầng, tới tầng 10 thì ngừng

C. Học cho tới lúc thuộc bài

D. Nhặt từng cọng rau cho tới lúc xong

Câu 4: Vòng lặp while .. do là vòng lặp:

A. Biết trước số lần lặp

B. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100

C. Chưa biết trước số lần lặp

D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=10

Câu 5: Trong tiếng nói Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?

For i:=1 to 10 do write (i,’ ‘);

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C. Đưa ra 10 dấu cách

D. Ko đưa ra kết quả gì

Câu 6: Bạn An ăn sang mỗi ngày?

A. Lặp với số lần biết trước.

B. Lặp với số lần chưa biết trước.

C. Ko có hoạt động lặp.

D. Đáp án khác.

Câu 7: Câu lệnh nào sau đây hợp thức

A. for i:=100 to 1 do writeln(‘A’);

B. for i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to 10 do; writeln(‘A’);

D. for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 8: Câu lệnh Pascal : While (4*5>=20) do Writeln (4*5); sẽ :

A. In số 20 ra màn hình 4 lần.

B. In số 20 ra màn hình 5 lần.

C. Ko thực hiện lệnh Writeln (4*5);

D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (4*5);

Câu 9: While S<=20 do Writeln(S); Điều kiện để ngừng chương trình là

A. S>20

B. S=20

C.S<>20

D. S<20

Câu 10: Đoạn lệnh sau đây sẽ cho kết quả gì?

so:=1;

While so < 10 do writeln(so); so:=so + 1;

A. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng

B. Ko phương án nào đúng

C. In ra các số từ 1 tới 9;

D. In ra các số từ 1 tới 10;

Câu 11: Câu lệnh nào sau đây lặp vô hạn lần

A. s:=5; i:=0;

While i<=s do s:=s + 1;

C. s:=5; i:=1;

While i<=s do i:=i + 1;

B. s:=5; i:=1;

While i> s do

i:=i + 1;

D. s:=0; i:=0; n:=5;

While i<=n do

Begin

If (i mod 2)=1 Then S:=S + i;

Else i:=i+1;

End;

Câu 12: Để tính tổng S=1/2+1/4 + 1/6 + … +1/ n; em chọn đoạn lệnh:

A. for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S + 1/i;

C. for i:=1 to n do

if ( i mod 2) < > 0 then S:=S + i;

B. for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S – 1/i
Else S:= S + 1/i;

D. for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S +1/ i

Else S:=S-1/i;

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Đoạn chương trình (2đ)

i:=0;

T:=5;

While T<20 do

Begin

i:=i+1;

T=T*i;

End;

Cho biết với đoạn lệnh trên chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp và ý nghĩa câu lệnh lặp bằng cách điền vào chỗ trống bên dưới:

Khởi tạo:………………………………….. Số vòng lặp:……….

Ý nghĩa:………………..

……………………………….

……………………………….

T<20? i:=i+1;

T:=T*i;

…<20→ Đ ………………………….
…< 20→…. ………………………….
…< 20→….. ………………………….

Câu 2: Đoạn chương trình (2đ)

Write(‘ Nhap vao so cau hoi:’); Readln(n);

S:=0;

For i:=1 to n do S:=S+2*i

Em hãy chạy chương trình và rà soát kết quả với những bộ thử sau:

STT Số câu hỏi Tổng số bút cần sắm
1 n= 8 S= 72
2 n=15 S=………. (1đ)
3 n=32 S=………. (1đ)

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B D B C A B D D A A A A

II. Tự Luận: (4 điểm)

Câu 1: Đoạn chương trình (2đ)

Khởi tạo:i:=0; S:=5; Số vòng lặp:3

Ý nghĩa: Tính tích

Tới lúc nào T>=20 thì ngừng vòng lặp

T<20? i:=i+1;

T:=S*i;

5<20→ Đ i=1, T= 5
5< 20→Đ i=2, T= 10
10< 20→Đ i=3, T= 30
30<20→ S

Kết thúc vòng lặp

Câu 2: Đoạn chương trình (2đ)

STT Số câu hỏi Tổng số bút cần sắm
1 n= 8 S= 72
2 n=15 S= 240 (1đ)
3 n=32 S= 1056 (1đ)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

Tên chủ đề (Nội dung, chương) Nhận diện

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng
Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Bài 7:Câu lệnh lặp: 3/46 I.1.1, I.2.1 I.1.1, I.2.1 I.1.2, I.2.2 I.1.3, I.2.3
Số câu: 9

Số điểm: 6

Tỉ lệ: 60%

( C1 C3, C4, C5)

Số điểm:1

Số câu: C6, C9, C14

Số điểm:1.5

Số câu: C15

Số điểm:1.5

Số câu:C17

Số điểm:2

Bài 8:Lặp với số lần chưa biết trước: 2/46 I.1.4, I.2.4 I.1.4, I.2.4 I.1.5, I.2.5
Số câu: 8

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu:C2, C8, C11, C12

Số điểm:1

Số câu:C7, C10, C13;

Số điểm:1,5

Số câu: C16

Số điểm:1.5

Tổng số câu: 16

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Tổng số câu:8

Tổng số điểm:2

Tỉ lệ: 20%

Tổng số câu: 6

Tổng số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu: 2

Tổng số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu: 1

Tổng số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu cho đáp án đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm:

Câu 1. Trong câu lệnh lặp For i:=1 to 10 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?

A. Ko lần nào

B. 1 lần

C. 2 lần

D. 10 lần

Câu 2. Đoạn lệnh sau đây: so:=1; while so<10 do writeln(so); so:=so+1; sẽ cho kết quả là gì?

A. In ra các số từ 1 tới 9

B. In ra các số từ 1 tới 10

C. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 3: Số vòng lặp trong câu lệnh:

For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) to (Trị giá cuối) do (câu lệnh); được xác định:

A. Trị giá đầu = Trị giá cuối + 1

B. Trị giá đầu = Biến đếm + 1

C. Trị giá cuối = Trị giá đầu + 1

D. Trị giá cuối = Biến đếm + 1

Câu 4: Trong câu lệnh lặp: For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) to (Trị giá cuối) do (câu lệnh); Lúc thực hiện thuở đầu Biến đếm nhận trị giá = Trị giá đầu, sau mỗi vòng lặp biến đếm tăng thêm:

A. 1 đơn vị

B. 2 đơn vị

C. 3 đơn vị

D. 4 đơn vị

Câu 5: trong câu lệnh lặp với số lần xác định trước, <câu lệnh> được thực hiện bao nhiêu lần?

A. (<trị giá đầu> – <trị giá cuối>) lần.

B. (<trị giá cuối> – <trị giá đầu>) lần.

C. (<trị giá cuối> – <trị giá đầu> + 1) lần.

D. Khoảng 10 lần

Câu 6: Tìm trị giá S lúc thực hiện đoạn chương trình sau đây

S:=0;

For i:=1 to 5 do S:= S+i;

A. S=0. B. S= 1. C. S=10. D. S=15.

Câu 7: Hãy cho biết kết quả của b trong đoạn chương trình sau đây.

a:=10; b:=5;

while a>=10 do

begin b:=b+a; a:=a-1; end;

A. b=5.

B. b=10.

C. b=15.

D. B=20.

Câu 8: Lúc nào thì câu lệnh lặp While..Do sẻ dùng lại?

A. <Điều kiện> có trị giá đúng.

B. < Điều kiện> có trị giá sai.

C. Các câu lệnh bên trong < câu lệnh> đã thực hiện xong.

D. Tất cả phương án trên đều sai.

Câu 9: Bạn Ngọc muốn in ra màn hình 5 chữ B và 5 chữ C trên màn hìnhbằng đoạn chương trình sau:

For i:=1 to 5 do

Writeln(‘B’); writeln(‘C’);

Theo em bạn Ngọc viết như thế nào

A. Đúng rồi

B. Phải đưa Writeln(‘B’); writeln(‘C’) vào trong cặp từ khóa Begin và End;

C. Phải đổi Writeln thành Write.

D. Phải đặt Writeln(‘B’); writeln(‘C’); trên hai dòng riêng lẻ.

Câu 10: Việc trước hết câu lệnh While cần thực hiện là gì?

A. Thực hiện <câu lệnh> sau từ khóa Do.

B. Rà soát trị giá của <điều kiện>.

C. Thực hiện < câu lệnh > sau từ khóa Then.

D. Rà soát <câu lệnh>.

Câu 11: Kết quả của < điều kiện> trong câu lệnh While ..Do có trị giá gì?

A. Là 1 số nguyên.

B. Là 1 số thực.

C. Đúng hoặc sai.

D. Là 1 dãy kí tự.

Câu 12: Câu lệnh sau từ khóa Do trong câu lệnh While sẻ được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 0 lần.

B. 1 lần

C. 2 lần

D. Tùy thuộc bài toán.

Câu 13: Lựa chọn đáp án Đ  (Đúng) hoặc S (Sai). Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.

Đ S
a. Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện câu lệnh lặp while…do tốn ít thời kì hơn so với câu lệnh lặp for…do.
b. Câu lệnh sau do trong lệnh lặp while…do có thể ko được thực hiện một lần nào nếu ngay từ đầu, <điều kiện> điều khiển vòng lặp có trị giá sai.
c. Trong vòng lặp While…Do <câu lệnh> chỉ là câu lệnh đơn giản.
d. Trong vòng lặp While…Do < điều kiện> thông thường là phép so sánh.

 

Câu 14. Hãy xác định đúng sai cho các phát biểu dưới đây:

Đ S
a. Để tính S là tổng của các bình phương của n số tự nhiên trước hết, đoạn chương trình Pascal sau đây tuy ko hề bị lỗi cú pháp, nhưng lại ko đạt được mục tiêu cần tính toán: S:=0; for a:=1 to n do; S:=S+a*a
b. Ko nên thay đổi trị giá của “biến đếm” trong câu lệnh lặp for…do, ví dụ câu lệnh lặp sau đây là ko nên sử dụng: for i:=1 to n do i:=i+2;
c. Mọi NNLT đều có các cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cáu trúc với một câu lệnh. Đó là câu lệnh lặp.
d. Câu lệnh lặp sẻ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là hai vòng.

 

Câu 15. Đối với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình trị giá của j, k là bao nhiêu? (1.5 điểm)

j:=2; k:=3;

for i:=1 to 5 do j:=j+1;

k:=k+j;

cach:=’ ’;

writeln(j,cach, k);

j=………………. k=………………….

Câu 16. Đối với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình trị giá của i , j, k là bao nhiêu? (1.5 điểm)

i:=1; j:=2; k:=3;

while i<6 do i:=i+1; j:=j+1; k:=k+j;

cach:=’ ’;

writeln(i,cach, j,cach, k);

i=………… j=………….. k=………………..

Câu 17: Giả sử abc (0≤ a,b,c ≤ 9) là số Armstrong (a,b,c thỏa mãn 100a + 10b+c = a3+ b3+c3). Hãy hoàn thành chương trình sau ( 2 điểm ):

Program Armstrong;

Var a, b, c : integer;

Begin

Writeln(‘cac so armstrong trong khoang 0 -999 la:’);

………………………………………………………

For b:=0 to 9 do

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………

Readln;

End.

Đáp án đề rà soát giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D C C A C D C B B B C D

 

Câu 13 (1 điểm): a. Đ b. Đ c. S. d.Đ

Câu 14 (1 điểm): a. Đ b. Đ c. Đ. d.Đ

Câu 15 (1.5 điểm): j=7, k=10;

Câu 16 (1.5 điểm): i=6, j=3, k=6

Câu 17 (2 điểm):

Program Armstrong;

Var a, b, c : integer;

Begin

Writeln(‘cac so armstrong trong khoang 0 -999 la:’);

For a:=0 to 9 do

For b:=0 to 9 do

For c:=0 to 9 do

If a*100+b*10 +c= a*a*a + b*b*b + c*c*c then

Writeln( a*100+b*10+c);

Readln;

End.

…………..

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 3

 

Cấp độ

Tên

chủ đề

Nhận diện Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Câu lệnh lặp For..to..do – Biết được cú pháp câu lệnh lặp và khai báo biến trong chương trình.

Viết được cú pháp và nêu được hoạt động của câu lệnh lặp For..do.

– Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp.

– Sắp xếp được hoàn chỉnh chương trình tính tổng N số tự nhiên.

         
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

2

20%

2

0,5

5%

1

3

30%

        6

6

50%

Lặp với số lần chưa biết trước While..do Biết cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để hướng dẫn cho máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc tới lúc một điều kiện được thỏa mãn Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước trong tiếng nói lập trình cụ thể. – Vận dụng tri thức đã học để viết hoàn chỉnh hoàn chỉnh chương trình từ thuật toán      
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

  2

0,5

5%

    1

3

40%

    5

4

50%

T. số câu

T.điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

1

2

20%

4

1

10%

1

3

30%

  1

3

30%

    11

10

100%

Đề rà soát giữa kì 2 lớp 8 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng

Câu 1: Trong tiếng nói lập trình Pascal, câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là:

A. If (Điều kiện) then (Câu lệnh);
B. Var i,n: Integer;
C. While (điều kiện) do (câu lệnh);
D. For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) downto (Trị giá cuối) do (câu lệnh);

Câu 2: Trong câu lệnh lặp: For (Biến đếm):=(Trị giá đầu) to (Trị giá cuối) do (câu lệnh); Lúc thực hiện thuở đầu Biến đếm nhận trị giá = Trị giá đầu, sau mỗi vòng lặp biến đếm tăng thêm:

A. 1 đơn vị
B. 2 đơn vị
C. 3 đơn vị
D. 4 đơn vị

Câu 3: Đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước?

A. Hàng ngày em đi học.
B. Một tuần trường em tổ chức chào cờ 1 lần.
C. Ngày em đánh răng ba lần
D. Em sẽ tới nhà bà ngoại chơi vào hôm cả bố và mẹ đi vắng.

Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp thức?

A. For i=1 to 10 do writeln(‘A’)
B. For i : = 1 to 10 do writeln(‘A’);
C. For i:=5 to 30 do; writeln(‘A’)
D. For i:= 10 to 1 do writeln(‘A’);

Câu 5: Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu nào đúng

A. While i= 1 do T:=10;
B. While (n mod i <> 0) ; do i:= i+ 1 ;
C. While 1 = 1; do Writeln (‘Dung’);
D. While x<=y do; Writeln (‘y khong nho hon x’);

Câu 6: Sau lúc thực hiện đoạn chương trình sau, trị giá của biến a bằng bao nhiêu? a:=0 ; for i:= 1 to 3 do a:= a+i;

A. 3
B. 4
C. 6
D. 2

Câu 7: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do begin…end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần (nói cách khác, bao nhiêu vòng lặp được thực hiện?)

A. Ko lần nào
B. 1 lần
C. 10 lần
D. 2 lần

Câu 8: Trong tiếng nói Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện bao nhiêu vòng lặp?

S:=2; n:=0; While s<=10 do Begin n:=n+1; s:= s+ n end;

A. 3 lần
B. 4 lần
C. 5 lần
D. 6 lần

B. Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (2đ): Em cho biết cú pháp câu lệnh lặp For…do và hoạt động của câu lệnh lặp

Câu 2: (3đ) Em hãy sắp xếp chương trình tính tổng N số tự nhiên sau cho thích hợp?

Var N, i: integer;

Write(‘Nhap so N=’); s:=0;

S: Longint; readln(n);

For i:=1 to n do

Begin

Program tinh_tong;

S:=s+i;

Writeln(‘Tong cua ‘, N, ‘ So tu nhien dau tien s=’, s);

End.

Readln

Câu 3:(3đ) Em hãy cho biết thuật toán máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Kết thúc trị giá của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình bằng Pascal để mô tả thuật toán đó.

B1: S ! 20, n! 1;

B2: Nếu S ≥ 5, chuyển B4.

B3: n ! N + 1, S ! S – n và quay lại B2.

B4: Thông báo S và kết thúc thuật toán.

Đáp án đề thi giữa kì 2 Tin học 8

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D B A C C B
Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2. Tự luận (8 điểm)

Câu hỏi Đáp án Điểm
Câu 1 – Cú pháp:

For <biến đếm>:=<Trị giá đầu> To <Trị giá cuối> Do <Câu lệnh>;

– Hoạt động:

B1: Biến đếm được gán bằng trị giá đầu.

B2: Nếu biến đếm <= trị giá cuối thì thực hiện câu lệnh sau đó tăng biến đếm lên một đơn vị và thực hiện tiếp. Nếu biến đếm > GTC thì thoát khỏi vòng lặp FOR.

 

1

 

 

1

 

 

Câu 2 Sắp xếp chương trình tính tổng

Program tinh_tong;

Var N, i: integer;

S: Longint;

Begin

Write(‘Nhap so N=’); readln(n);

s:=0;

For i:=1 to n do S:=s+i;

Writeln(‘Tong cua ‘, N, ‘ So tu nhien dau tien s=’, s);

Readln

End.

 

 

0,5

 

 

0,5

 

1

 

1

Câu 3 – Số vòng lặp là 5, trị giá của S = 0;

– Chương trình mẫu

Program bai3;

Var s,n:integer;

Begin

S:=20; n:=1;

While s < 5 Do

Begin

N:=n +1; S:= S – n;

End;

Writeln(‘Gia tri cua s la’,s);

Readln;

End.

0,5

 

 

0,25

 

0,25

 

1,5

 

 

 

0,5

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo Dục, Lớp 8

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

[rule_1_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Tin #học #lớp #năm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button