Tin Tức

CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì quá khứ hoàn thành

Thì Quá khứ hoàn thành là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ.

Khái niệm thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng Ví dụ
Lúc hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau. I met them after they had divorced. (Tôi gặp họ sau lúc họ ly dị.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before. (Lan nói rằng trước đó hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu.)
An idea occurred to him that she herself had helped him very much in the everyday life. (Hắn chợt nghĩ ra rằng chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày.)
Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn thành trước một thời khắc trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ. We had had lunch when she arrived. (Lúc cô đó tới chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Lúc thì quá khứ hoàn thành thường được dùng liên kết với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, until, as soon as, no sooner…than No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his bags.(Anh ta mới đi xa về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Lúc tôi tới thì John đã đi rồi.)Yesterday, I went out after I had finished my homework.(Hôm qua, tôi đi chơi sau lúc tôi đã làm xong bài tập.)
Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác I had prepared for the exams and was ready to do well.Tom had lost twenty pounds and could begin anew.
Trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện ko có thực If I had known that, I would have acted differently.She would have come to the party if she had been invited.
Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời kì trong quá khứ, trước 1 mốc thời kì khác I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Công thức thì quá khứ hoàn thành

Công thức thì quá khứ hoàn thành

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + had + VpIIVí dụ:– He had gone out when I came into the house. (Anh đó đã đi ra ngoài lúc tôi vào nhà.)– They had finished their work right before the deadline last week .(Họ đã hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.) S + hadn’t + VpIICHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– She hadn’t come home when I got there. (Cô đó vẫn chưa về nhà lúc tôi về.)– They hadn’t finished their lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn xong bữa trưa lúc trông thấy họ). Had + S + VpII ?Trả lời:           Yes, S + had.No, S + hadn’t.Ví dụ:– Had the film ended when you arrived at the cinema? (Bộ phim đã kết thúc lúc bạn tới rạp chiếu phim phải ko?)Yes, it had./ No, it hadn’t

Tín hiệu nhận diện thì quá khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Trong câu có các từ:

Bạn đang xem: CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

– when: Lúc

Ví dụ: When they arrived at the airport, her flight had taken off. (Lúc họ tới sân bay, chuyến bay của cô đó đã cất cánh.)

– before: trước lúc (Trước “before” sử dụng thì quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.)

Ví dụ: She had done her homework before her mother asked her to do so. (Cô đó đã làm bài tập về nhà trước lúc mẹ cô đó yêu cầu cô đó làm tương tự.)

– After: sau lúc (Trước “after” sử dụng thì quá khứ đơn và sau “after” sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

Ví dụ: They went home after they had eaten a big roasted chicken. (Họ về nhà sau lúc đã ăn một con gà quay lớn.)

– by the time (vào thời khắc)

Ví dụ: He had cleaned the house by the time her mother came back. (Cậu đó đã lau xong nhà vào thời khắc mẹ cậu đó trở về.)

Bài tập

Bài tập

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. They (come) …………….. back home after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. to bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. to music, she (do)……………………. homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. to the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi sử dụng từ gợi ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. had met

3. went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau lúc David về nhà, chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước lúc chúng tôi đi xem xung quanh các shop, chúng tôi đã ăn trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã bị tắt trước đó rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời khắc chúng tôi mở đầu công việc, cô đó đã giảng giải mọi thứ rõ ràng rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước lúc mẹ tôi về nhà, bố tôi đã tưới tất cả các cây trong vườn rồi.)

Xem xét

Các động từ trong thì quá khứ hoàn thành cần được chia về thì quá khứ hoặc theo bảng động từ bất quy tắc

Động từ theo quy tắc ta thêm “ed” vào sau động từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped
* Những chú ý lúc thêm “ed” vào sau động từ:
– Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.
– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted
* Chú ý lúc thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.
+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.
Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed
+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.
Ví dụ: stop – stopped shop – shopped tap – tapped
NGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred
+ Động từ tận cùng là “y”:
– Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.
Ví dụ: play – played stay – stayed
– Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.
Ví dụ: study – studied cry – cried

Động từ bất quy tắc

Một số động từ bất quy tắc ta ko thêm đuôi “ed” vào sau động từ (ta có thể học thuộc trong bảng động từ bất quy tắc cột 3. 
Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

Các động từ bất quy tắc thông dụng

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng quá khứ hoàn thành
awake = đánh thức awoke awoken
be (xem bài độngừ TO BE) was, were been
beat =đánh, thắng beat beaten
become = trở thành became become
begin = mở đầu began begun
bend = bẻ cong bent bent
bet = cá, đánh cuộc bet bet
bid =đấu giá bid bid
bite = cắn bit bitten
blow = thổi blew blown
break = làm vỡ broke broken
bring =đem lại brought brought
broadcast = truyền hình, truyền thanh broadcast broadcast
build = xây dựng built built
burn = làm bỏng, đốt cháy burned/burnt burned/burnt
buy = sắm bought bought
catch = bắt lấy caught caught
choose = chọn chose chosen
come =tới came come
cost = tốn cost cost
cut = cắt cut cut
dig =đào (đào lổ) dug dug
do = làm did done
draw = rút ra drew drawn
dream = mơ, ước mơ dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở lên drove driven
drink = uống drank drunk
eat = ăn ate eaten
fall = rơi fell fallen
feel = cảm thấy felt felt
fight = tranh đấu fought fought
find = tìm thấy, thấy cái gì đó như thế nào found found
fly = bay flew flown
forget = quên forgot forgotten
forgive = tha thứ forgave forgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đá froze frozen
get = lấy (tra tự điển thêm) got gotten
give = cho gave given
go =đi went gone
grow = trưởng thành, trồng grew grown
hang = treo hung hung
have = có had had
hear = nghe heard heard
hide = giấu, trốn hid hidden
hit =đánh hit hit
hold = nắm, cầm, giữ held held
hurt = làm tổn thương hurt hurt
keep = giữ kept kept
know = biết knew known
lay =đặt, để, xếp đặt (tra tự điển thêm) laid laid
lead = dẫn đầu, lãnh đạo led led
learn = học, học được learned/learnt learned/learnt
leave = rời khỏi left left
lend = cho mượn lent lent
let =để (để cho người nào làm gì đó) let let
lie = nói điêu lay lain
lose = mất, đánh mất, thua cuộc lost lost
make = làm ra made made
mean = muốn nói, có tức là meant meant
meet = họp mặt met met
pay = trả giá, trả tiền paid paid
put = đặt,để (tra tự điển thêm) put put
read =đọc read read
ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh rode ridden
ring = reo, gọi điện thoại rang rung
rise = mọc, lên cao rose risen
run = chạy ran run
say = nói said said
see = thấy saw seen
sell = bán sold sold
send = gửi sent sent
show = cho xem showed showed/shown
shut =đóng shut shut
sing = hát sang sung
sit = ngồi sat sat
sleep = ngủ slept slept
speak = nói spoke spoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời kì) spent spent
stand =đứng stood stood
swim = bơi, lội swam swum
take = lấy, nhận (tra tự điển thêm) took taken
teach= dạy taught taught
tear = xé tore torn
tell = cho người nào biết told told
think = nghĩ, suy nghĩ thought thought
throw = quăng, vứt threw thrown
understand = hiểu understood understood
wake = thức dậy woke woken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa) wore worn
win = thắng lợi won won
write = viết wrote written

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Quá khứ hoàn thành tiếp tục (Past perfect continuous) là một trong 12 thì cơ bản dùng để nói về 1 hành động xảy ra và mở đầu trước 1 hành động khác trong quá khứ. Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa học về thì này nhé.

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Khái niệm

Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục (Past perfect continuous) được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động mở đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp tục

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.– They had been working very hard before we came. S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.– They hadn’t been talking to each other when we saw them. Had + S + been + V-ing ?Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:– Had they been waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.– Had she been watchingTV for 4 hours before she went to eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.

Sử dụng thì này như thế nào?

➣ Diễn tả một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp tục)

Ví dụ: 

– I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó trước lúc bạn nói đến tới.

I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn tả hành động là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ.

Ví dụ: 

– Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân vì cô đó đã ăn quá nhiều.

– Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

Betty đã trượt bài rà soát cuối kì vì cô đó ko tham gia lớp học.

Sam gained weight because she had been overeating
Sam gained weight because she had been overeating

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: 

– The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.
Đôi vợ chồng đã cãi nhau suốt một giờ trước lúc đứa con gái về nhà.

–  The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.
Cậu học trò đã chờ gần một tiếng trong phòng họp trước lúc chịu phạt.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home
The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home

Diễn tả hành động xảy ra để sẵn sàng cho một hành động khác.

Ví dụ: 

– I had been practicing for five months and was ready for the championship.
Tôi đã luyện tập suốt 5 tháng và sẵn sàng cho giải vô địch.

–  Willis had been studying hard and felt good about the Spanish test he was about to take. 
Willis đã học hành rất siêng năng và cảm thấy rất tốt về bài thi tiếng Tây Ban Nha nhưng anh đó đã làm.

–  Anna and Mark had been falling in love for 5 years and prepared for a wedding.
Anna và Mark đã yêu nhau được 5 năm và đã sẵn sàng cho một đám cưới.

I had been practicing for five months and was ready for the championship
I had been practicing for five months and was ready for the championship

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời khắc xác định trong quá khứ.

Ví dụ: 

– She had been walking for 2 hours before 11 p.m. last night.
Cô đó đã đi bộ 2 tiếng đồng hồ tính tới 9 giờ tối qua.

–  My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.
Em trai tôi đã khóc suốt một giờ trước bữa trưa. 

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime

Nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong quá khứ.

Ví dụ: 

– Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.
Sáng hôm qua, anh đó đã kiệt sức vì trước đó đã làm báo cáo cả đêm.

=> Việc “kiệt sức” đã xảy ra trong quá khứ và là kết quả của việc “làm báo cáo cả đêm” đã được tổ chức trước đó nên ở đây ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp tục để diễn tả.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

 LƯU Ý: Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục có thể được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 nhằm diễn tả điều kiện ko có thực trong quá khứ.

Ví dụ:

– If we had been working effectively together, we would have been successful.
(Nếu chúng tôi còn làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, chúng tôi đã thành công rồi.)

– She would have been more confident if she had been preparing better.
(Cô đó đã có thể sẽ tự tin hơn nếu cô đó sẵn sàng tốt hơn.)

Tín hiệu nhận diện

Các câu thuộc thì quá khứ hoàn thành tiếp tục thường chứa các từ nhận diện như:

  • Until then
  • By the time
  • Prior to that time
  • Before, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Chia động từ vào chỗ trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia động từ và hoàn thành câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Thì quá khứ đơn

Khẳng định: S + V2/ed + O  

Phủ định: S + didn’t + V-inf + O       

Nghi vấn: Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– Diễn tả một hành động xảy ra tại thời khắc xác định trong quá khứ, và đã dứt điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô đó đã tốt nghiệp vào năm ngoái)

– Diễn tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ và hiện thời ko xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used to go fishing with my father. (Lúc còn nhỏ, tôi thường đi câu với bố)

– Dùng liên kết với thì quá khứ tiếp tục lúc diễn tả một hành động chen ngang vào một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ.

Ex: When my mother went to the super market, my father was reading newspaper. (Lúc mẹ tôi đi siêu thị, cha tôi thì đọc báo)

– Phó từ nhận dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời kì… (nói chung là thời kì trong quá khứ).

– Lúc nói về cái gì đó đang đã được phát minh trong quá khứ, ta  dùng thì quá khứ đơn.

Ex: It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes khám phá ra Mexica vào năm 1519.)

Vậy, điểm không giống nhau cơ bản giữa hai thì này là thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã hoàn thành trong quá khứ, còn ngày nay hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra tại một thời khắc ko xác định trong quá khứ, kéo dài tới ngày nay (và có khả năng đi tới tương lai).

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Hình Ảnh về: CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Video về: CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Wiki về CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH -

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì quá khứ hoàn thành

Thì Quá khứ hoàn thành là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ.

Khái niệm thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Cách dùng Ví dụ
Lúc hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau. I met them after they had divorced. (Tôi gặp họ sau lúc họ ly dị.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before. (Lan nói rằng trước đó hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu.)
An idea occurred to him that she herself had helped him very much in the everyday life. (Hắn chợt nghĩ ra rằng chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày.)
Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn thành trước một thời khắc trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ. We had had lunch when she arrived. (Lúc cô đó tới chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Lúc thì quá khứ hoàn thành thường được dùng liên kết với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, until, as soon as, no sooner…than No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his bags.(Anh ta mới đi xa về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Lúc tôi tới thì John đã đi rồi.)Yesterday, I went out after I had finished my homework.(Hôm qua, tôi đi chơi sau lúc tôi đã làm xong bài tập.)
Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác I had prepared for the exams and was ready to do well.Tom had lost twenty pounds and could begin anew.
Trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều kiện ko có thực If I had known that, I would have acted differently.She would have come to the party if she had been invited.
Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời kì trong quá khứ, trước 1 mốc thời kì khác I had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Công thức thì quá khứ hoàn thành

Công thức thì quá khứ hoàn thành

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + had + VpIIVí dụ:– He had gone out when I came into the house. (Anh đó đã đi ra ngoài lúc tôi vào nhà.)– They had finished their work right before the deadline last week .(Họ đã hoàn thành công việc của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.) S + hadn’t + VpIICHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– She hadn’t come home when I got there. (Cô đó vẫn chưa về nhà lúc tôi về.)– They hadn’t finished their lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn xong bữa trưa lúc trông thấy họ). Had + S + VpII ?Trả lời:           Yes, S + had.No, S + hadn’t.Ví dụ:– Had the film ended when you arrived at the cinema? (Bộ phim đã kết thúc lúc bạn tới rạp chiếu phim phải ko?)Yes, it had./ No, it hadn’t

Tín hiệu nhận diện thì quá khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Trong câu có các từ:

Bạn đang xem: CÁCH NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

– when: Lúc

Ví dụ: When they arrived at the airport, her flight had taken off. (Lúc họ tới sân bay, chuyến bay của cô đó đã cất cánh.)

– before: trước lúc (Trước “before” sử dụng thì quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.)

Ví dụ: She had done her homework before her mother asked her to do so. (Cô đó đã làm bài tập về nhà trước lúc mẹ cô đó yêu cầu cô đó làm tương tự.)

– After: sau lúc (Trước “after” sử dụng thì quá khứ đơn và sau “after” sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

Ví dụ: They went home after they had eaten a big roasted chicken. (Họ về nhà sau lúc đã ăn một con gà quay lớn.)

– by the time (vào thời khắc)

Ví dụ: He had cleaned the house by the time her mother came back. (Cậu đó đã lau xong nhà vào thời khắc mẹ cậu đó trở về.)

Bài tập

Bài tập

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. They (come) …………….. back home after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. to bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. to music, she (do)……………………. homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. to the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi sử dụng từ gợi ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. had met

3. went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau lúc David về nhà, chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước lúc chúng tôi đi xem xung quanh các shop, chúng tôi đã ăn trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã bị tắt trước đó rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời khắc chúng tôi mở đầu công việc, cô đó đã giảng giải mọi thứ rõ ràng rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước lúc mẹ tôi về nhà, bố tôi đã tưới tất cả các cây trong vườn rồi.)

Xem xét

Các động từ trong thì quá khứ hoàn thành cần được chia về thì quá khứ hoặc theo bảng động từ bất quy tắc

Động từ theo quy tắc ta thêm “ed” vào sau động từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped
* Những chú ý lúc thêm “ed” vào sau động từ:
– Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.
– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted
* Chú ý lúc thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.
+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.
Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed
+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.
Ví dụ: stop – stopped shop – shopped tap – tapped
NGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred
+ Động từ tận cùng là “y”:
– Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.
Ví dụ: play – played stay – stayed
– Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.
Ví dụ: study – studied cry – cried

Động từ bất quy tắc

Một số động từ bất quy tắc ta ko thêm đuôi “ed” vào sau động từ (ta có thể học thuộc trong bảng động từ bất quy tắc cột 3. 
Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

Các động từ bất quy tắc thông dụng

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng quá khứ hoàn thành
awake = đánh thức awoke awoken
be (xem bài độngừ TO BE) was, were been
beat =đánh, thắng beat beaten
become = trở thành became become
begin = mở đầu began begun
bend = bẻ cong bent bent
bet = cá, đánh cuộc bet bet
bid =đấu giá bid bid
bite = cắn bit bitten
blow = thổi blew blown
break = làm vỡ broke broken
bring =đem lại brought brought
broadcast = truyền hình, truyền thanh broadcast broadcast
build = xây dựng built built
burn = làm bỏng, đốt cháy burned/burnt burned/burnt
buy = sắm bought bought
catch = bắt lấy caught caught
choose = chọn chose chosen
come =tới came come
cost = tốn cost cost
cut = cắt cut cut
dig =đào (đào lổ) dug dug
do = làm did done
draw = rút ra drew drawn
dream = mơ, ước mơ dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở lên drove driven
drink = uống drank drunk
eat = ăn ate eaten
fall = rơi fell fallen
feel = cảm thấy felt felt
fight = tranh đấu fought fought
find = tìm thấy, thấy cái gì đó như thế nào found found
fly = bay flew flown
forget = quên forgot forgotten
forgive = tha thứ forgave forgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đá froze frozen
get = lấy (tra tự điển thêm) got gotten
give = cho gave given
go =đi went gone
grow = trưởng thành, trồng grew grown
hang = treo hung hung
have = có had had
hear = nghe heard heard
hide = giấu, trốn hid hidden
hit =đánh hit hit
hold = nắm, cầm, giữ held held
hurt = làm tổn thương hurt hurt
keep = giữ kept kept
know = biết knew known
lay =đặt, để, xếp đặt (tra tự điển thêm) laid laid
lead = dẫn đầu, lãnh đạo led led
learn = học, học được learned/learnt learned/learnt
leave = rời khỏi left left
lend = cho mượn lent lent
let =để (để cho người nào làm gì đó) let let
lie = nói điêu lay lain
lose = mất, đánh mất, thua cuộc lost lost
make = làm ra made made
mean = muốn nói, có tức là meant meant
meet = họp mặt met met
pay = trả giá, trả tiền paid paid
put = đặt,để (tra tự điển thêm) put put
read =đọc read read
ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh rode ridden
ring = reo, gọi điện thoại rang rung
rise = mọc, lên cao rose risen
run = chạy ran run
say = nói said said
see = thấy saw seen
sell = bán sold sold
send = gửi sent sent
show = cho xem showed showed/shown
shut =đóng shut shut
sing = hát sang sung
sit = ngồi sat sat
sleep = ngủ slept slept
speak = nói spoke spoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời kì) spent spent
stand =đứng stood stood
swim = bơi, lội swam swum
take = lấy, nhận (tra tự điển thêm) took taken
teach= dạy taught taught
tear = xé tore torn
tell = cho người nào biết told told
think = nghĩ, suy nghĩ thought thought
throw = quăng, vứt threw thrown
understand = hiểu understood understood
wake = thức dậy woke woken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa) wore worn
win = thắng lợi won won
write = viết wrote written

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Quá khứ hoàn thành tiếp tục (Past perfect continuous) là một trong 12 thì cơ bản dùng để nói về 1 hành động xảy ra và mở đầu trước 1 hành động khác trong quá khứ. Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa học về thì này nhé.

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Khái niệm

Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục (Past perfect continuous) được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động mở đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp tục

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.– They had been working very hard before we came. S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.– They hadn’t been talking to each other when we saw them. Had + S + been + V-ing ?Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:– Had they been waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.– Had she been watchingTV for 4 hours before she went to eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.

Sử dụng thì này như thế nào?

➣ Diễn tả một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp tục)

Ví dụ: 

– I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó trước lúc bạn nói đến tới.

I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn tả hành động là nguyên nhân của một điều gì đó trong quá khứ.

Ví dụ: 

– Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân vì cô đó đã ăn quá nhiều.

– Betty fail the final test because she hadn’t been attending class.

Betty đã trượt bài rà soát cuối kì vì cô đó ko tham gia lớp học.

Sam gained weight because she had been overeating
Sam gained weight because she had been overeating

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: 

– The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.
Đôi vợ chồng đã cãi nhau suốt một giờ trước lúc đứa con gái về nhà.

–  The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.
Cậu học trò đã chờ gần một tiếng trong phòng họp trước lúc chịu phạt.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home
The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home

Diễn tả hành động xảy ra để sẵn sàng cho một hành động khác.

Ví dụ: 

– I had been practicing for five months and was ready for the championship.
Tôi đã luyện tập suốt 5 tháng và sẵn sàng cho giải vô địch.

–  Willis had been studying hard and felt good about the Spanish test he was about to take. 
Willis đã học hành rất siêng năng và cảm thấy rất tốt về bài thi tiếng Tây Ban Nha nhưng anh đó đã làm.

–  Anna and Mark had been falling in love for 5 years and prepared for a wedding.
Anna và Mark đã yêu nhau được 5 năm và đã sẵn sàng cho một đám cưới.

I had been practicing for five months and was ready for the championship
I had been practicing for five months and was ready for the championship

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời khắc xác định trong quá khứ.

Ví dụ: 

– She had been walking for 2 hours before 11 p.m. last night.
Cô đó đã đi bộ 2 tiếng đồng hồ tính tới 9 giờ tối qua.

–  My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.
Em trai tôi đã khóc suốt một giờ trước bữa trưa. 

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime

Nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong quá khứ.

Ví dụ: 

– Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.
Sáng hôm qua, anh đó đã kiệt sức vì trước đó đã làm báo cáo cả đêm.

=> Việc “kiệt sức” đã xảy ra trong quá khứ và là kết quả của việc “làm báo cáo cả đêm” đã được tổ chức trước đó nên ở đây ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp tục để diễn tả.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

 LƯU Ý: Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục có thể được sử dụng trong câu điều kiện loại 3 nhằm diễn tả điều kiện ko có thực trong quá khứ.

Ví dụ:

– If we had been working effectively together, we would have been successful.
(Nếu chúng tôi còn làm việc cùng nhau một cách hiệu quả, chúng tôi đã thành công rồi.)

– She would have been more confident if she had been preparing better.
(Cô đó đã có thể sẽ tự tin hơn nếu cô đó sẵn sàng tốt hơn.)

Tín hiệu nhận diện

Các câu thuộc thì quá khứ hoàn thành tiếp tục thường chứa các từ nhận diện như:

  • Until then
  • By the time
  • Prior to that time
  • Before, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Chia động từ vào chỗ trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia động từ và hoàn thành câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Thì quá khứ đơn

Khẳng định: S + V2/ed + O  

Phủ định: S + didn’t + V-inf + O       

Nghi vấn: Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– Diễn tả một hành động xảy ra tại thời khắc xác định trong quá khứ, và đã dứt điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô đó đã tốt nghiệp vào năm ngoái)

– Diễn tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ và hiện thời ko xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used to go fishing with my father. (Lúc còn nhỏ, tôi thường đi câu với bố)

– Dùng liên kết với thì quá khứ tiếp tục lúc diễn tả một hành động chen ngang vào một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ.

Ex: When my mother went to the super market, my father was reading newspaper. (Lúc mẹ tôi đi siêu thị, cha tôi thì đọc báo)

– Phó từ nhận dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời kì… (nói chung là thời kì trong quá khứ).

– Lúc nói về cái gì đó đang đã được phát minh trong quá khứ, ta  dùng thì quá khứ đơn.

Ex: It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes khám phá ra Mexica vào năm 1519.)

Vậy, điểm không giống nhau cơ bản giữa hai thì này là thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã hoàn thành trong quá khứ, còn ngày nay hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra tại một thời khắc ko xác định trong quá khứ, kéo dài tới ngày nay (và có khả năng đi tới tương lai).

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

[rule_3_plain]

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

[rule_1_plain]

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

[rule_2_plain]

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

[rule_2_plain]

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

[rule_3_plain]

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#CÁCH #NHẬN #BIẾT #THÌ #QUÁ #KHỨ #ĐƠN #VÀ #QUÁ #KHỨ #HOÀN #THÀNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button