Tin Tức

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Tải xuống in

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 3/8, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD / BTGTW về công việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam..https://chinphu.vn/ đặc trưng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn công khai Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để các bạn tham khảo.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 tới 26/9/2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng ghi lại bước tăng trưởng mới của người lao động, viên chức và phong trào lao động, khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ này. đoạn hiện nay. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT / TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc “Về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các ngành và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 -2023 “Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công việc tuyên giáo như sau:

1. Mục tiêu và yêu cầu

Bạn đang xem: Hướng dẫn truyền bá Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

——Để toàn Đảng, toàn xã hội, toàn thể tổ chức công đoàn, người lao động chuyên trách và toàn thể cán bộ người lao động viên hiểu thâm thúy về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp người lao động Việt Nam, truyền thống vẻ vang, đóng góp to lớn của giai cấp người lao động và người Việt Nam. các tổ chức công đoàn trong thời kỳ Kháng chiến chống Nhật ở cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ Cách mệnh.

– Tăng lên nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ huy của người lao động và phong trào công đoàn của các ngành ủy đảng, chính quyền các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội, góp phần xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam vững mạnh tới ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị. Kết luận số 79 – KL / TW về việc tăng nhanh thực hiện Nghị quyết 20-NQ / TW ngày 28/01/2008 của Bộ Chính trị. Xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia ”.

– Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng lên niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của công cuộc đổi mới; tuân thủ trách nhiệm tham gia xây dựng và giữ vững đảng, chính quyền và hệ thống xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

– Tập trung hướng về cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung nhiều lao động, vùng sâu, vùng xa, thực hiện công khai bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Liên kết với Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tuyên truyền công khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan tới quyền lợi của người lao động; vận động cán bộ, công đoàn viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia hành động cách mệnh, thi đua yêu nước. , Góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, xã hội, đảm kiểm soát an ninh ninh, bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung quảng cáo

1. Ý kiến và cam kết chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng giai cấp người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam được trình bày trong một số văn bản quan trọng sau:

– Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Kết luận số 79-KL / TW về tăng nhanh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp sức xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam trong thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia”.

– Kết luận số 62-KL / TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”.

2. Vị thế, vai trò và sự trưởng thành của giai cấp người lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam qua Đại hội XI; những thành tích, đóng góp nổi trội của người lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm bài viết hay:   Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

3. Thành tích tiêu biểu của công đoàn các ngành trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2021); mẫu hình công đoàn hoạt động hiệu quả; mẫu hình tập thể, tư nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, tiêu biểu.

4. Mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội; đoàn viên, người lao động, hội thi, công trình, thành phầm công đoàn các ngành chào mừng Đại hội.

V. Tiến trình, thành tựu của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; hoạt động công đoàn thời kỳ 2021-2023 và phương hướng vận chuyển người lao động; ngay sau Đại hội, tổ chức quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện các nghị quyết.

6. Một số khẩu hiệu

– Nhiệt thành chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2023!

– Công đoàn Việt Nam đổi mới, thông minh vì quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, người lao động viên chức lao động và vì sự tăng trưởng vững bền của quốc gia!

– Người lao động viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

– Xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam vững mạnh, đội tiền phong xứng đáng, xung kích tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia!

——Người lao động viên chức lao động tăng nhanh thực hiện “học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

– Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi sống còn của mỗi đoàn viên và người lao động!

– Người lao động, viên chức lao động nô nức chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

——Trên cơ sở liên minh giai cấp người lao động, nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, hãy củng cố khối đại kết đoàn toàn dân tộc!

– Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm – đội tiền phong của giai cấp người lao động Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mệnh Việt Nam!

– Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

——Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao sẽ luôn sống trong sự nghiệp của chúng ta!

3. Tổ chức thực hiện

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội

– Hướng dẫn, chỉ huy các phương tiện thông tin đại chúng trong ngành, các ngành đăng thông tin rộng rãi về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong năm 2021.

– Tổ chức thông tin, hướng dẫn công khai về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại các hội nghị, hội thảo công việc do Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn sẵn sàng theo Đề cương công khai do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

– Phối hợp với công đoàn cùng cấp cập nhật tài liệu, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, đôn đốc, rà soát công việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

2. Liên đoàn Công đoàn Việt Nam

– Xây dựng và triển khai kế hoạch công khai trong công đoàn và người lao động trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu công khai hội nghị; hỗ trợ thông tin về hội nghị tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương và hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo đài.

– Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, chiếu phim, động viên động viên Đại hội chào mừng Đại hội.

——Hướng dẫn công khai, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Công đoàn về hội nghị.

3. Báo, tạp chí Trung ương và địa phương:

– Dành đủ thời kì công khai trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

– Mở các chuyên trang, phân mục, diễn đàn, hội thảo, truyền thông trực tuyến, xây dựng các báo cáo, tin bài về phong trào người lao động viên và công đoàn, tìm hiểu các sự kiện diễn ra trước, trong và sau hội nghị. .

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình về mở màn và bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; truyền hình; sản xuất, phát sóng phim tài liệu về Đại hội XII. Đại hội Công đoàn Việt Nam.

– Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thị thành Hồ Chí Minh. Thị thành Hồ Chí Minh và các đài phát thanh và truyền hình địa phương đã tổ chức tiếp thu CCTV và sản xuất các chương trình truyền bá, động viên cho đại hội.

Xem thêm bài viết hay:   Danh sách các đơn vị đo độ dài và cách quy đổi chính xác

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hình Ảnh về: Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Video về: Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Wiki về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII -

Tải xuống in

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 3/8, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD / BTGTW về công việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam..https://chinphu.vn/ đặc trưng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn công khai Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để các bạn tham khảo.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 tới 26/9/2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng ghi lại bước tăng trưởng mới của người lao động, viên chức và phong trào lao động, khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ này. đoạn hiện nay. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT / TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc “Về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các ngành và Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 -2023 “Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công việc tuyên giáo như sau:

1. Mục tiêu và yêu cầu

Bạn đang xem: Hướng dẫn truyền bá Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

——Để toàn Đảng, toàn xã hội, toàn thể tổ chức công đoàn, người lao động chuyên trách và toàn thể cán bộ người lao động viên hiểu thâm thúy về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp người lao động Việt Nam, truyền thống vẻ vang, đóng góp to lớn của giai cấp người lao động và người Việt Nam. các tổ chức công đoàn trong thời kỳ Kháng chiến chống Nhật ở cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ Cách mệnh.

- Tăng lên nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ huy của người lao động và phong trào công đoàn của các ngành ủy đảng, chính quyền các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội, góp phần xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam vững mạnh tới ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị. Kết luận số 79 - KL / TW về việc tăng nhanh thực hiện Nghị quyết 20-NQ / TW ngày 28/01/2008 của Bộ Chính trị. Xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia ”.

- Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng lên niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của công cuộc đổi mới; tuân thủ trách nhiệm tham gia xây dựng và giữ vững đảng, chính quyền và hệ thống xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

- Tập trung hướng về cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung nhiều lao động, vùng sâu, vùng xa, thực hiện công khai bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Liên kết với Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tuyên truyền công khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan tới quyền lợi của người lao động; vận động cán bộ, công đoàn viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia hành động cách mệnh, thi đua yêu nước. , Góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, xã hội, đảm kiểm soát an ninh ninh, bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung quảng cáo

1. Ý kiến và cam kết chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với việc xây dựng giai cấp người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam được trình bày trong một số văn bản quan trọng sau:

- Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Kết luận số 79-KL / TW về tăng nhanh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp sức xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam trong thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia”.

- Kết luận số 62-KL / TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

2. Vị thế, vai trò và sự trưởng thành của giai cấp người lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam qua Đại hội XI; những thành tích, đóng góp nổi trội của người lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Thành tích tiêu biểu của công đoàn các ngành trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2021); mẫu hình công đoàn hoạt động hiệu quả; mẫu hình tập thể, tư nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, tiêu biểu.

4. Mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội; đoàn viên, người lao động, hội thi, công trình, thành phầm công đoàn các ngành chào mừng Đại hội.

V. Tiến trình, thành tựu của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; hoạt động công đoàn thời kỳ 2021-2023 và phương hướng vận chuyển người lao động; ngay sau Đại hội, tổ chức quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện các nghị quyết.

6. Một số khẩu hiệu

- Nhiệt thành chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2023!

- Công đoàn Việt Nam đổi mới, thông minh vì quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, người lao động viên chức lao động và vì sự tăng trưởng vững bền của quốc gia!

- Người lao động viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

- Xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam vững mạnh, đội tiền phong xứng đáng, xung kích tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia!

——Người lao động viên chức lao động tăng nhanh thực hiện “học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

- Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và quyền lợi sống còn của mỗi đoàn viên và người lao động!

- Người lao động, viên chức lao động nô nức chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!

——Trên cơ sở liên minh giai cấp người lao động, nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, hãy củng cố khối đại kết đoàn toàn dân tộc!

- Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm - đội tiền phong của giai cấp người lao động Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mệnh Việt Nam!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

——Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao sẽ luôn sống trong sự nghiệp của chúng ta!

3. Tổ chức thực hiện

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội

- Hướng dẫn, chỉ huy các phương tiện thông tin đại chúng trong ngành, các ngành đăng thông tin rộng rãi về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong năm 2021.

- Tổ chức thông tin, hướng dẫn công khai về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại các hội nghị, hội thảo công việc do Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn sẵn sàng theo Đề cương công khai do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

- Phối hợp với công đoàn cùng cấp cập nhật tài liệu, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, đôn đốc, rà soát công việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

2. Liên đoàn Công đoàn Việt Nam

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công khai trong công đoàn và người lao động trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu công khai hội nghị; hỗ trợ thông tin về hội nghị tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương và hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo đài.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, chiếu phim, động viên động viên Đại hội chào mừng Đại hội.

——Hướng dẫn công khai, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Công đoàn về hội nghị.

3. Báo, tạp chí Trung ương và địa phương:

- Dành đủ thời kì công khai trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Mở các chuyên trang, phân mục, diễn đàn, hội thảo, truyền thông trực tuyến, xây dựng các báo cáo, tin bài về phong trào người lao động viên và công đoàn, tìm hiểu các sự kiện diễn ra trước, trong và sau hội nghị. .

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình về mở màn và bế mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; truyền hình; sản xuất, phát sóng phim tài liệu về Đại hội XII. Đại hội Công đoàn Việt Nam.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thị thành Hồ Chí Minh. Thị thành Hồ Chí Minh và các đài phát thanh và truyền hình địa phương đã tổ chức tiếp thu CCTV và sản xuất các chương trình truyền bá, động viên cho đại hội.

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” hhttps://saigonmelinh.com.vn/”>chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Hướng #dẫn #tuyên #truyền #Đại #hội #Công #đoàn #Việt #Nam #lần #thứ #XII

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button