Tin Tức

Tìm số trung bình cộng lớp 4

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tìm số trung bình cộng lớp 4 phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Mục lục bài viết

Luyện tập toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

1. Ví dụ về toán lớp 4 bài tìm số trung bình cộng của 2 số

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của 2 số 14 và 28

 • Tổng của 2 chữ số là: 14 + 28= 42
 • Số các số hạng là 2

=> Trung bình cộng của 2 số đã cho là : 42 : 2= 21

Từ ví dụ trên, chúng ta suy ra được cách tìm số trung bình cộng của 2 số

Bạn đang xem: Tìm số trung bình cộng lớp 4

 • Bước 1: Tính tổng của 2 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 2 ta được số trung bình cộng của 2 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cộng của 2 số = (Số thứ nhất + số thứ 2) : 2

2. Ví dụ về tìm số trung bình cộng của 3 số

Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của 3 số 17, 13, 15

 • Tổng của 3 số trên là:  17 + 13 + 15= 45
 • Số các số hạng là 3

=> Trung bình cộng của 3 số đã cho là: 45 : 3 = 15

Rút ra cách tìm số trung bình cộng của 3 số:

 • Bước 1: Tính tổng của 3 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cộng của 3 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

                      Số trung bình cộng của 3 số = (Số thứ nhất + số thứ 2 + số thứ 3) : 3


3. Quy tắc tìm số trung bình cộng trong toán lớp 4

Quy tắc tìm số trung bình cộng:

Giải bài toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

 • Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán
 • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được
 • Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán
 • Bước 4: Kết luận

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

4. Dạng toán trung bình cộng lớp 4 có lời giải:

4.1. Bài tập vận dụng: 

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 79, 19

b) 21, 30, 45

Bài 2: Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3: 

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia.

 4.2. Giải toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

Bài 1: 

Vận dụng quy tắc tìm số trung bình cộng của 2 số và của 3 số.

a) Số trung bình cộng của 79 và 19 là: (79 + 19) : 2= 49

b) Số trung bình cộng của 21; 30 và 45 là: (21+30+45) : 3= 96 : 3= 32

Bài 2:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây nhưng 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Bài 3: 

 • Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.
 • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

5. Bài tập tự luyện toán lớp 4  tìm số trung bình cộng (Có đáp án)

5.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Xe thứ nhất chứa được 45 tấn hàng, xe thứ hai chứa được 53 tấn hàng, xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 6 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Bài 2: Tìm trung bình cộng của các số sau:

a) 13, 35, 57, 77, 98

b) 22, 43, 50, 85, 100

Bài 3: Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

5.2. Đáp án

Bài 1: 55 (tấn)

Bài 2: 

a) 56

b) 60

Bài 3: 

a) 24

b) 90

c) 80

6. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tìm số trung bình cộng trang 27

6.1. Bài tập sách giáo khoa

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52               

b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39        

d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3: Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9.

6.2. Lời giải:

Bài 1: 

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Bài 2:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

 36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

 Đáp số: 37 kg

Bài 3: 

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 27)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52 b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39 d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 2

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Đáp án:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 3

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án:

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 28)

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 1 – Luyện tập

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96 ; 121 và 143 b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: (96 + 121 + 43) : 3 = 120

b) Số trung bình cộng của 35;12; 24; 21 và 43 là (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 2 – Luyện tập

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm tuần tự là: 96 người; 82 người; 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia tổng đó cho 3.

Đáp án:

Trong 3 năm, trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

(96 + 82 + 71) : 3 = 83

Đáp số: 83 người

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 3 – Luyện tập

Số đo chiều cao của 5 học trò lớp Bốn tuần tự là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học trò rồi chia cho 5.

Đáp án:

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

(138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 4 – Luyện tập

Có 9 oto chuyển thực phẩm vào thị thành, trong đó có 5 oto tiên phong, mỗi oto chuyển được 36 tạ và 4 oto đi sau mỗi oto chuyển được 45 tạ. Trung bình mỗi oto chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Phương pháp giải

– Tính số tạ thực phẩm 5 oto đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 oto đầu chở được x 5.

– Tính số tạ thực phẩm 4 oto sau chở được = số tạ thực phẩm 1 oto sau chở được x 4.

– Tính tổng số oto: 4 + 5 = 9 oto.

– Tính tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 oto đầu chở được + số tạ thực phẩm 4 oto sau chở được.

– Tính số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, xem xét ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Đáp án:

Tổng số tạ thực phẩm 5 oto tiên phong chuyển được là:

5 × 36 = 180 (tạ)

Tổng số tạ thực phẩm 4 oto đi sau chuyển được là:

4 × 45 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi oto chuyển được số tạ thực phẩm là:

(180 + 180) : 9 = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 5 – Luyện tập

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia

Phương pháp giải

– Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Đáp án:

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

CÁCH GIẢI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

1. Lý thuyết và phương pháp giải

a. Quy tắc giải

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số sau: 6, 9, 13, 28

Hướng dẫn:

Tổng của các chữ số là: 6 + 9 + 13 + 28 = 56

Số các số hạng là: 4

Trung bình cộng của 4 số đã cho là: 56 : 4 = 14

b. Phương pháp giải toán trung bình cộng

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

Bước 4: Kết luận

Ví dụ: Trường TH Đoàn Thị Điểm có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây nhưng 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

c. Giải toán trung bình cộng bằng phương pháp “giả thiết tạm”

Phương pháp giả thiết tạm là cách thường dùng lúc giải toán trung bình cộng lớp 4. Ngoài việc vận dụng các quy tắc cơ bản lúc tìm số trung bình cộng ta cần đặt các giả thiết tạm thời để bài toán trở thành đơn giản hơn.

Ví dụ: Lớp 4A có 48 học trò, lớp 4B có số học trò nhiều hơn trung bình số học trò của hai lớp 4A và 4B là 2 học trò. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học trò.

Hướng dẫn:

Cách 1: Phương pháp giả thiết tạm

Nếu chuyển 2 học trò từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học trò mỗi lớp bằng nhau (hay trung bình số học trò của hai lớp ko thay đổi)

Số học trò của lớp 4A hay số học trò mỗi lớp lớp là:

48 + 2 = 50 (học trò)

Số học trò lớp 4B là:

50 + 2 = 52 (học trò)

Đáp số: Lớp 4B có 52 (học trò)

Cách 2: Nếu trung bình số học trò của hai lớp tăng thêm 2 học trò thì số học trò của hai lớp tăng thêm: 2 x 2 = 4 (học trò).

Nếu lớp 4A có thêm 4 học trò thì trung bình số học trò của hai lớp tăng thêm 2 học trò và bằng số học trò của lớp 4B (bằng luôn số học trò lớp 4A lúc đó).

Số học trò lớp 4B là: 48 + 4 = 52 (học trò)

Đáp số: Lớp 4B có 52 (học trò)

2. Bài tập mẫu minh hoạ và lời giải cụ thể

Bài 1: Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai trở được 53 tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn: Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

-Trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được là:

(45 + 53) : 2 = 49 (tấn)

-Xe thứ ba trở được số tấn hàng là:

49 + 5 = 54 (tấn)

Đáp số: 54 (tấn)

Bài 2: Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn:

Bài này ko yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cộng nhưng yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước nhất chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

-Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là:

38 x 2 = 76 (lít)

-Số lít dầu của thùng thứ hai là:

76 – 40 = 36 (lít)

Đáp số: 36 (lít)

Chú ý: Tổng các số = Trung bình cộng x Số số hạng.

Bài 3: Tìm trung bình cộng của các số sau

 1. 1, 3, 5, 7, 9
 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10

Hướng dẫn:

 1. Trung bình cộng của 5 số là:

(1 + 3 + 5 + 7 + 9) : 5 = 5

 1. Trung bình cộng của 6 số là:

(0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10) :  6 = 5

Chú ý: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cộng của dãy cách đều bằng:

+ Số ở chính giữa nếu dãy có số số hạng là lẻ.

+ Trung bình cộng 2 số ở giữa nếu dãy có số số hạng là chẵn.

+ Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4: Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cộng của chúng bằng 2011

Hướng dẫn:

Dựa vào chú ý ở trên ta dễ dàng xác định được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số chính giữa.

– Vậy số thứ 3 (số chính giữa trong 5 số) là: 2011

– Số thứ 2 là: 2011 – 2 = 2009

– Số thứ nhất là: 2009 – 2 = 2007

– Số thứ 4 là: 2011 + 2 = 2013

– Số thứ 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 5: Biết tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Tổng số tuổi của 30 học trò là:

9 x 30 = 270 (tuổi)

Số người có trong lớp:

30 + 1 = 31 (người)

Tổng số tuổi của 31 người là:

10 X 31 = 310 (tuổi)

Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là:

310 – 270 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Các ví dụ dạng toán về trung bình cộng lớp 4

Bài 1. Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai trở được 53 tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn. Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

 • Trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được là: (45 + 53) : 2 = 49 (tấn);
 • Xe thứ ba trở được số tấn hàng là: 49 + 5 = 54 (tấn);

Đáp số: 54 (tấn).

Bài 2. Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn.

Bài này ko yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cộng nhưng yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước nhất chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

 • Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là: 38 x 2 = 76 (lít);
 • Số lít dầu của thùng thứ hai là: 76 – 40 = 36 (lít).

Đáp số: 36 (lít).

Bài 3. Tìm trung bình cộng của các số sau

a) 1,3,5,7,9;

b) 0,2,4,6,8,10.

Hướng dẫn.

a) Trung bình cộng của 5 số là:(1+3+5+7+9):5=5.

b) Trung bình cộng của 6 số là:(0+2+4+6+8+10):6=5.

Nhận xét: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cộng của dãy cách đều bằng:

 • Số ở chính giữa nếu dãy có số số hạng là lẻ.
 • Trung bình cộng 2 số ở giữa nếu dãy có số số hạng là chẵn.
 • Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4. Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cộng của chúng bằng 2011.

Hướng dẫn. Dựa vào nhận xét ở bài trước, ta dễ dàng xác định được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số chính giữa.

 • Số thứ 3 (số chính giữa trong 5 số) là: 2011
 • Số thứ 2 là: 2011–2=2009
 • Số thứ nhất là: 2009–2=2007
 • Số thứ 4 là: 2011+2=2013
 • Số thứ 5 là: 2013+2=2015

Bài 5. Biết tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn.

 • Tổng số tuổi của 30 học trò là: 9×30=270 (tuổi).
 • Số người có trong lớp kể cả cô giáo chủ nhiệm: 30+1=31 (người)
 • Tổng số tuổi của 31 người (kể cả cô giáo) là: 10×31=310 (tuổi)
 • Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là: 310–270=40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Bài tập về trung bình cộng lớp 4

Bài 1. Tìm trung bình cộng của các số sau:

a) 10; 17 ; 24; 37
b) 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25
c) 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38
d) 1; 2; 3; 4; 5;…; 2014; 2015
e) 5; 10; 15; 20;….; 2000; 2005

Bài 2. Trung bình cộng của 3 số bằng 25. Biết số thứ nhất là 12; số thứ hai là 40. Tìm số thứ 3.

Bài 3. Trung bình cộng của 3 số là 35. Tìm số thứ ba, biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba.

Bài 4. Tìm 5 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng bằng 126.

Bài 5. Tuổi trung bình cộng của cô giáo chủ nhiệm và 30 học trò lớp 4A là 12 tuổi . Nếu ko kể cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình cộng của 30 học trò là 11. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Bài 6. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình cộng thêm 6 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng của cả 4 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 7. Lân có 20 viên bi. Long có số bi bằng một nửa số bi của Lân. Quý có số bi nhiều hơn trung bình cộng của 3 bạn là 6 viên bi. Hỏi Quý có bao nhiêu viên bi?

Bài 8. Trọng lượng của năm gói hàng trong một thùng hàng tuần tự là 700g, 800g, 800g, 850g và 900g. Hỏi phải bỏ thêm một gói hàng nặng bao nhiêu gam vào thùng đó để trọng lượng trung bình của cả sáu gói sẽ tăng thêm 40g?

Bài 9. Lớp 5A và 5B trồng được một số cây. Biết trung bình cộng số cây 2 lớp đã trồng được là 235. Nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây và lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây 2 lớp bằng nhau. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Bài 10. Trung bình cộng của 3 số bằng 24. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 21, của số thứ hai và số thứ ba bằng 26. Tìm 3 số đó.

Bài 11. Trung bình cộng của 4 số bằng 25. TBC của 3 số đầu bằng 22, TBC của 3 số cuối bằng 20. Tìm TBC của số thứ hai và số thứ ba?

Bài 12. Tìm 3 số tự nhiên A, B, C biết trung bình cộng của A và B là 20, trung bình cộng của B và C là 25 và trung bình cộng của A và C là 15.

Bài 13. Trung bình cộng của 2 số bằng 57. Nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 105. Tìm 2 số đó.

Bài 14. Khối lớp 4 của một trường Tiểu học có ba lớp. Biết rằng lớp 4A có 28 học trò, lớp 4B có 26 học trò. Trung bình số học trò hai lớp 4A và 4C nhiều hơn trung bình số học trò của ba lớp là 2 học trò. Tính số học trò lớp 4C?

Các dạng Toán về trung bình cộng lớp 4

Dạng 1: Tìm trung bình cộng các dạng cơ bản

– Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số các số hạng

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,

Giải:

Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học trò, lớp 4B có 23 học trò, lớp 4C có 22 học trò. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học trò?

Giải:

Số các số hạng ở đây là 3.

Tổng các số hạng bằng tổng học trò của 3 lớp cộng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học trò)

Đáp số: 22

Dạng 2: Tính trung bình cộng của các số liên tục cách đều nhau.

– Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề với nhau, chúng ta cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất rồi chia cho 2.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 tới 110.

Giải:

Ta có dãy số từ 100 tới 110 là: {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110}

– Nếu tuân theo đúng là cộng tất cả các số rồi chia cho 10:

Trung bình cộng: ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105

– Nếu chúng ta chỉ cộng số lớn nhất với số nhỏ nhất rồi chia cho 2:

Trung bình cộng = (100+110): 2 =105

Đáp số của cả 2 cách là: 105

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

1. Bằng trung bình cộng

Ví dụ: An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

2 lần trung bình cộng là:

24 + 28 = 52 (cái kẹo)

Số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái kẹo)

Đáp số: 26 cái kẹo

2. Nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ: Lan có 30 viên kẹo, Bình có 15 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

2 lần trung bình cộng số bi của ba bạn là:

30 +15 + 3 = 48 (viên kẹo)

Trung bình cộng của 3 bạn là:

48: 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo của Hoa là:

24 + 3 = 27 ( viên kẹo)

Đáp số: 27 viên kẹo

3. Ít hơn trung bình cộng

Ví dụ: Bình có 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của mai là bao nhiêu?

Giải:

2 lần trung bình cộng số vở của Nguyên và Bình là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình cộng của cả ba là:

12 : 3 = 4 ( quyển vở)

Số vở của Mai là:

4 – 2 = 2 ( quyển vở)

Đáp số: 2 quyển vở

Dạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu ngoại trừ tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của ba người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Một số ví dụ toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

1. 45, 32, 12, 67

2. 34, 67, 19

3. 40, 50, 60, 10, 30

Giải:

1. Trung bình cộng của các số: ( 45+ 32+ 12+ 67) : 4= 39

2. Trung bình cộng của các số: ( 34+ 67 + 19) : 3= 40

3. Trung bình cộng của các số: ( 40 + 50 + 60 + 10 + 30) : 5= 38

Ví dụ 2: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Giải:

Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141 m đường.

Ví dụ 3: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại?

Giải:

Số lớn nhất có ba chữ số là : 999. Vậy trung bình cộng của hai số là 999. Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.

Số còn lại là: 1998 – 99 = 1899.

Đáp số: 1899.

Ví dụ 5: Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số và đều chia hết cho 4. Tính trung bình cộng của dãy số đó:

Giải:

Ta có dãy số có hai chữ số và chia hết cho 4 là: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96.

Trung bình cộng của dãy số: (12 + 96 ) : 2 = 54

Đáp số: 54

Một số bài toán luyện tập trung bình cộng

Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 18.

Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 2014.

Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 253.

Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 9: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 10: Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 11: Tìm trung bình cộng của các số lẻ nhỏ hơn 2021.

Bài 12: Lớp 5A góp sách tặng các bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được 30 quyển; Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển?

Bài 13: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 3427 xe đạp, 2 tháng sau sản xuất được 2343 xe đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu xe đạp?

Bài 14: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu 2 bạn trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 15: Tính trung bình cộng của các số chẵn từ 10 tới 20.

Bài 16: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tạ than?

Bài 17: Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết một số là 19. Tìm số còn lại?

Bài 18: An có 36 hòn bi. Bình có số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà có số bi bằng 2/3 tổng số bi của 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhêu hòn bi?

Bài 19: Một shop ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.

Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 20: Tìm hai số. Biết trung bình cộng của chúng là 375 và số nhỏ là số nhỏ nhất có 3 chữ số.

Bài 21: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau?

Tính trung bình cộng các số đó.

Bài 22: Lúc đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình cộng mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.

Câu hỏi và bài tập

41. Tìm số trung bình cộng của các số sau :

3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19.

25 ; 35 ; 45 ; 55 ; 65.

2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.

42. Bốn em Tùng, Việt, Lan, Bình có chiều cao như sau :

Tên Tùng Việt Lan Bình
Chiều cao 112cm 120cm 1m 14cm 1m 18cm

a) Sắp xếp tên các em theo trật tự chiều cao tăng dần.

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

43. Tìm số trung bình cộng của :

a) Các số : 7 ; 9 ; 11 ; … ; 19 ; 21.

b) Các số tròn chục có hai chữ số.

44.

Một oto trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km ; trong 2 giờ sau, mỗi giờ

đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ oto  đi được bao  nhiêu  ki-lô-mét ?

45. Tuổi trung bình của các cầu thủ trong một đội bóng chuyền (gồm 6 người) là 25. Hỏi :

a) Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền đó là bao nhiêu ?

b) Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là bao nhiêu, biết rằng tuổi trung bình của 5 người còn lại là 24 ?

46. Tìm số X, biết số trung bình cộng của X và 2005 là 2003.

47. Tìm ba số tự nhiên không giống nhau, biết số trung bình cộng của ba số đó là 2.

48. Biết điểm hai bài rà soát toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài rà soát toán thứ ba của An

phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài rà soát toán của An là điểm 8.

49. Một shop bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu

5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu mét vải ?

ĐÁP ÁN:

41.

ĐS :   a) 11 ;             b) 45 ;                     c) 2003.

42.

HD :

a) 1m 14cm = 114cm ; 1m 18cm  =118 cm   

Tùng                 ; Lan ;                  Bình ;                      Việt

(112cm)            (114cm)              (118cm)           (120cm)

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là :

(112 + 114 + 118 + 120) : 4 = 116 (cm).

43.

HD :

(7 + 9+11 + 13 + 15+17+19 + 21) :  8 = 14

(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80  + 90)   : 9 = 50

44.

HD :                       Số giờ oto đã đi tất cả là :

                                     3+ 2 = 5 (giờ)

                       Trung bình   mỗi giờ oto đi được    là :

                              (45 x 3 + 50 x 2)   :  5  = 47 (km).

45.

                                               Bài giải

         a)            Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền là :

                                           25 x 6 = 150 (tuổi)

        b)               Tổng số tuổi của 5 người còn lại là :

                                  24 x 5 = 120 (tuổi)

                      Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là :

                                      150 – 120 = 30 (tuổi)

                                                                                             Đáp số: a) 150 tuổi ;

                                                                                                              b)   30 tuổi.

46.

HD : Tính tổng : X + 2005 = 2003 x 2 = 4006

Tính X :            X = 4006 – 2005 = 2001.

47.

HD : – Tổng của ba số là : 2 X 3 = 6.

Ba số tự nhiên không giống nhau có tổng là 6 là : 1 ; 2 và 3 ;

                                                                              hoặc 0 ; 1 và 5 ;

                                                                             hoặc 0 ; 2 và 4.

48.

HD : – Để có điểm trung bình là 8 thì tổng số điểm của 3 bài rà soát toán là : 8X 3 = 24 (điểm).

Vậy điểm bài rà soát toán thứ ba của An phải là: 24- 6- 8 = 10 (điểm).

49.

HD : Cách 1 : Tính số vải bán được trong từng ngày rồi tìm số vải trung bình bán được trong mỗi ngày.

                            Số vải ngày thứ hai bán được là :

                                         98 + 5 = 103 (m)

                            Số vải ngày thứ ba bán được là :

                                     103 + 5 = 108 (m)

                    Số vải trung bình bán trong một ngày là:

                                   ( 98 + 103 + 108 ) : 3 =103

 Cách 2:

Nhìn sơ đồ, ta thấy số vải bán trong ngày 2 là trung bình cộng của số vải bán được trong ba ngày.

Số vải đó là : 98 + 5 = 103 (m).

Video Tìm số trung bình cộng lớp 4

trung bình cộng từ 1 tới 25 là

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Tìm số trung bình cộng lớp 4

Tìm số trung bình cộng lớp 4

Hình Ảnh về: Tìm số trung bình cộng lớp 4

Video về: Tìm số trung bình cộng lớp 4

Wiki về Tìm số trung bình cộng lớp 4

Tìm số trung bình cộng lớp 4 -

Luyện tập toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

1. Ví dụ về toán lớp 4 bài tìm số trung bình cộng của 2 số

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của 2 số 14 và 28

 • Tổng của 2 chữ số là: 14 + 28= 42
 • Số các số hạng là 2

=> Trung bình cộng của 2 số đã cho là : 42 : 2= 21

Từ ví dụ trên, chúng ta suy ra được cách tìm số trung bình cộng của 2 số

Bạn đang xem: Tìm số trung bình cộng lớp 4

 • Bước 1: Tính tổng của 2 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 2 ta được số trung bình cộng của 2 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cộng của 2 số = (Số thứ nhất + số thứ 2) : 2

2. Ví dụ về tìm số trung bình cộng của 3 số

Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của 3 số 17, 13, 15

 • Tổng của 3 số trên là:  17 + 13 + 15= 45
 • Số các số hạng là 3

=> Trung bình cộng của 3 số đã cho là: 45 : 3 = 15

Rút ra cách tìm số trung bình cộng của 3 số:

 • Bước 1: Tính tổng của 3 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cộng của 3 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

                      Số trung bình cộng của 3 số = (Số thứ nhất + số thứ 2 + số thứ 3) : 3


3. Quy tắc tìm số trung bình cộng trong toán lớp 4

Quy tắc tìm số trung bình cộng:

Giải bài toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

 • Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán
 • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được
 • Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán
 • Bước 4: Kết luận

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

4. Dạng toán trung bình cộng lớp 4 có lời giải:

4.1. Bài tập vận dụng: 

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 79, 19

b) 21, 30, 45

Bài 2: Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3: 

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia.

 4.2. Giải toán lớp 4 tìm số trung bình cộng

Bài 1: 

Vận dụng quy tắc tìm số trung bình cộng của 2 số và của 3 số.

a) Số trung bình cộng của 79 và 19 là: (79 + 19) : 2= 49

b) Số trung bình cộng của 21; 30 và 45 là: (21+30+45) : 3= 96 : 3= 32

Bài 2:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây nhưng 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Bài 3: 

 • Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.
 • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

5. Bài tập tự luyện toán lớp 4  tìm số trung bình cộng (Có đáp án)

5.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Xe thứ nhất chứa được 45 tấn hàng, xe thứ hai chứa được 53 tấn hàng, xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 6 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Bài 2: Tìm trung bình cộng của các số sau:

a) 13, 35, 57, 77, 98

b) 22, 43, 50, 85, 100

Bài 3: Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

5.2. Đáp án

Bài 1: 55 (tấn)

Bài 2: 

a) 56

b) 60

Bài 3: 

a) 24

b) 90

c) 80

6. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tìm số trung bình cộng trang 27

6.1. Bài tập sách giáo khoa

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52               

b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39        

d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3: Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9.

6.2. Lời giải:

Bài 1: 

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Bài 2:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

 36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

 Đáp số: 37 kg

Bài 3: 

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 27)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52 b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39 d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 2

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Đáp án:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 3

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án:

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tục từ 1 tới 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 28)

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 1 – Luyện tập

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96 ; 121 và 143 b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: (96 + 121 + 43) : 3 = 120

b) Số trung bình cộng của 35;12; 24; 21 và 43 là (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 2 – Luyện tập

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm tuần tự là: 96 người; 82 người; 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia tổng đó cho 3.

Đáp án:

Trong 3 năm, trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

(96 + 82 + 71) : 3 = 83

Đáp số: 83 người

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 3 – Luyện tập

Số đo chiều cao của 5 học trò lớp Bốn tuần tự là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học trò rồi chia cho 5.

Đáp án:

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

(138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 4 – Luyện tập

Có 9 oto chuyển thực phẩm vào thị thành, trong đó có 5 oto tiên phong, mỗi oto chuyển được 36 tạ và 4 oto đi sau mỗi oto chuyển được 45 tạ. Trung bình mỗi oto chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Phương pháp giải

– Tính số tạ thực phẩm 5 oto đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 oto đầu chở được x 5.

– Tính số tạ thực phẩm 4 oto sau chở được = số tạ thực phẩm 1 oto sau chở được x 4.

– Tính tổng số oto: 4 + 5 = 9 oto.

– Tính tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 oto đầu chở được + số tạ thực phẩm 4 oto sau chở được.

– Tính số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, xem xét ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Đáp án:

Tổng số tạ thực phẩm 5 oto tiên phong chuyển được là:

5 × 36 = 180 (tạ)

Tổng số tạ thực phẩm 4 oto đi sau chuyển được là:

4 × 45 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi oto chuyển được số tạ thực phẩm là:

(180 + 180) : 9 = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 5 – Luyện tập

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia

Phương pháp giải

– Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Đáp án:

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

CÁCH GIẢI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

1. Lý thuyết và phương pháp giải

a. Quy tắc giải

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số sau: 6, 9, 13, 28

Hướng dẫn:

Tổng của các chữ số là: 6 + 9 + 13 + 28 = 56

Số các số hạng là: 4

Trung bình cộng của 4 số đã cho là: 56 : 4 = 14

b. Phương pháp giải toán trung bình cộng

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

Bước 4: Kết luận

Ví dụ: Trường TH Đoàn Thị Điểm có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây nhưng 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

c. Giải toán trung bình cộng bằng phương pháp “giả thiết tạm”

Phương pháp giả thiết tạm là cách thường dùng lúc giải toán trung bình cộng lớp 4. Ngoài việc vận dụng các quy tắc cơ bản lúc tìm số trung bình cộng ta cần đặt các giả thiết tạm thời để bài toán trở thành đơn giản hơn.

Ví dụ: Lớp 4A có 48 học trò, lớp 4B có số học trò nhiều hơn trung bình số học trò của hai lớp 4A và 4B là 2 học trò. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học trò.

Hướng dẫn:

Cách 1: Phương pháp giả thiết tạm

Nếu chuyển 2 học trò từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học trò mỗi lớp bằng nhau (hay trung bình số học trò của hai lớp ko thay đổi)

Số học trò của lớp 4A hay số học trò mỗi lớp lớp là:

48 + 2 = 50 (học trò)

Số học trò lớp 4B là:

50 + 2 = 52 (học trò)

Đáp số: Lớp 4B có 52 (học trò)

Cách 2: Nếu trung bình số học trò của hai lớp tăng thêm 2 học trò thì số học trò của hai lớp tăng thêm: 2 x 2 = 4 (học trò).

Nếu lớp 4A có thêm 4 học trò thì trung bình số học trò của hai lớp tăng thêm 2 học trò và bằng số học trò của lớp 4B (bằng luôn số học trò lớp 4A lúc đó).

Số học trò lớp 4B là: 48 + 4 = 52 (học trò)

Đáp số: Lớp 4B có 52 (học trò)

2. Bài tập mẫu minh hoạ và lời giải cụ thể

Bài 1: Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai trở được 53 tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn: Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

-Trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được là:

(45 + 53) : 2 = 49 (tấn)

-Xe thứ ba trở được số tấn hàng là:

49 + 5 = 54 (tấn)

Đáp số: 54 (tấn)

Bài 2: Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn:

Bài này ko yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cộng nhưng yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước nhất chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

-Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là:

38 x 2 = 76 (lít)

-Số lít dầu của thùng thứ hai là:

76 – 40 = 36 (lít)

Đáp số: 36 (lít)

Chú ý: Tổng các số = Trung bình cộng x Số số hạng.

Bài 3: Tìm trung bình cộng của các số sau

 1. 1, 3, 5, 7, 9
 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10

Hướng dẫn:

 1. Trung bình cộng của 5 số là:

(1 + 3 + 5 + 7 + 9) : 5 = 5

 1. Trung bình cộng của 6 số là:

(0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10) :  6 = 5

Chú ý: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cộng của dãy cách đều bằng:

+ Số ở chính giữa nếu dãy có số số hạng là lẻ.

+ Trung bình cộng 2 số ở giữa nếu dãy có số số hạng là chẵn.

+ Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4: Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cộng của chúng bằng 2011

Hướng dẫn:

Dựa vào chú ý ở trên ta dễ dàng xác định được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số chính giữa.

– Vậy số thứ 3 (số chính giữa trong 5 số) là: 2011

– Số thứ 2 là: 2011 – 2 = 2009

– Số thứ nhất là: 2009 – 2 = 2007

– Số thứ 4 là: 2011 + 2 = 2013

– Số thứ 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 5: Biết tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Tổng số tuổi của 30 học trò là:

9 x 30 = 270 (tuổi)

Số người có trong lớp:

30 + 1 = 31 (người)

Tổng số tuổi của 31 người là:

10 X 31 = 310 (tuổi)

Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là:

310 – 270 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Các ví dụ dạng toán về trung bình cộng lớp 4

Bài 1. Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai trở được 53 tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn. Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

 • Trung bình cộng số tấn hàng hai xe đầu trở được là: (45 + 53) : 2 = 49 (tấn);
 • Xe thứ ba trở được số tấn hàng là: 49 + 5 = 54 (tấn);

Đáp số: 54 (tấn).

Bài 2. Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn.

Bài này ko yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cộng nhưng yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước nhất chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

 • Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là: 38 x 2 = 76 (lít);
 • Số lít dầu của thùng thứ hai là: 76 – 40 = 36 (lít).

Đáp số: 36 (lít).

Bài 3. Tìm trung bình cộng của các số sau

a) 1,3,5,7,9;

b) 0,2,4,6,8,10.

Hướng dẫn.

a) Trung bình cộng của 5 số là:(1+3+5+7+9):5=5.

b) Trung bình cộng của 6 số là:(0+2+4+6+8+10):6=5.

Nhận xét: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cộng của dãy cách đều bằng:

 • Số ở chính giữa nếu dãy có số số hạng là lẻ.
 • Trung bình cộng 2 số ở giữa nếu dãy có số số hạng là chẵn.
 • Trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4. Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cộng của chúng bằng 2011.

Hướng dẫn. Dựa vào nhận xét ở bài trước, ta dễ dàng xác định được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cộng của 5 số này là số chính giữa.

 • Số thứ 3 (số chính giữa trong 5 số) là: 2011
 • Số thứ 2 là: 2011–2=2009
 • Số thứ nhất là: 2009–2=2007
 • Số thứ 4 là: 2011+2=2013
 • Số thứ 5 là: 2013+2=2015

Bài 5. Biết tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn.

 • Tổng số tuổi của 30 học trò là: 9×30=270 (tuổi).
 • Số người có trong lớp kể cả cô giáo chủ nhiệm: 30+1=31 (người)
 • Tổng số tuổi của 31 người (kể cả cô giáo) là: 10×31=310 (tuổi)
 • Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là: 310–270=40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Bài tập về trung bình cộng lớp 4

Bài 1. Tìm trung bình cộng của các số sau:

a) 10; 17 ; 24; 37
b) 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25
c) 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38
d) 1; 2; 3; 4; 5;…; 2014; 2015
e) 5; 10; 15; 20;….; 2000; 2005

Bài 2. Trung bình cộng của 3 số bằng 25. Biết số thứ nhất là 12; số thứ hai là 40. Tìm số thứ 3.

Bài 3. Trung bình cộng của 3 số là 35. Tìm số thứ ba, biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba.

Bài 4. Tìm 5 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng bằng 126.

Bài 5. Tuổi trung bình cộng của cô giáo chủ nhiệm và 30 học trò lớp 4A là 12 tuổi . Nếu ko kể cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình cộng của 30 học trò là 11. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Bài 6. An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình cộng thêm 6 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng của cả 4 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 7. Lân có 20 viên bi. Long có số bi bằng một nửa số bi của Lân. Quý có số bi nhiều hơn trung bình cộng của 3 bạn là 6 viên bi. Hỏi Quý có bao nhiêu viên bi?

Bài 8. Trọng lượng của năm gói hàng trong một thùng hàng tuần tự là 700g, 800g, 800g, 850g và 900g. Hỏi phải bỏ thêm một gói hàng nặng bao nhiêu gam vào thùng đó để trọng lượng trung bình của cả sáu gói sẽ tăng thêm 40g?

Bài 9. Lớp 5A và 5B trồng được một số cây. Biết trung bình cộng số cây 2 lớp đã trồng được là 235. Nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây và lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây 2 lớp bằng nhau. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Bài 10. Trung bình cộng của 3 số bằng 24. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 21, của số thứ hai và số thứ ba bằng 26. Tìm 3 số đó.

Bài 11. Trung bình cộng của 4 số bằng 25. TBC của 3 số đầu bằng 22, TBC của 3 số cuối bằng 20. Tìm TBC của số thứ hai và số thứ ba?

Bài 12. Tìm 3 số tự nhiên A, B, C biết trung bình cộng của A và B là 20, trung bình cộng của B và C là 25 và trung bình cộng của A và C là 15.

Bài 13. Trung bình cộng của 2 số bằng 57. Nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 105. Tìm 2 số đó.

Bài 14. Khối lớp 4 của một trường Tiểu học có ba lớp. Biết rằng lớp 4A có 28 học trò, lớp 4B có 26 học trò. Trung bình số học trò hai lớp 4A và 4C nhiều hơn trung bình số học trò của ba lớp là 2 học trò. Tính số học trò lớp 4C?

Các dạng Toán về trung bình cộng lớp 4

Dạng 1: Tìm trung bình cộng các dạng cơ bản

– Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số các số hạng

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,

Giải:

Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học trò, lớp 4B có 23 học trò, lớp 4C có 22 học trò. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học trò?

Giải:

Số các số hạng ở đây là 3.

Tổng các số hạng bằng tổng học trò của 3 lớp cộng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học trò)

Đáp số: 22

Dạng 2: Tính trung bình cộng của các số liên tục cách đều nhau.

– Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề với nhau, chúng ta cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất rồi chia cho 2.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 tới 110.

Giải:

Ta có dãy số từ 100 tới 110 là: {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110}

– Nếu tuân theo đúng là cộng tất cả các số rồi chia cho 10:

Trung bình cộng: ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105

– Nếu chúng ta chỉ cộng số lớn nhất với số nhỏ nhất rồi chia cho 2:

Trung bình cộng = (100+110): 2 =105

Đáp số của cả 2 cách là: 105

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

1. Bằng trung bình cộng

Ví dụ: An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

2 lần trung bình cộng là:

24 + 28 = 52 (cái kẹo)

Số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái kẹo)

Đáp số: 26 cái kẹo

2. Nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ: Lan có 30 viên kẹo, Bình có 15 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

2 lần trung bình cộng số bi của ba bạn là:

30 +15 + 3 = 48 (viên kẹo)

Trung bình cộng của 3 bạn là:

48: 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo của Hoa là:

24 + 3 = 27 ( viên kẹo)

Đáp số: 27 viên kẹo

3. Ít hơn trung bình cộng

Ví dụ: Bình có 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của mai là bao nhiêu?

Giải:

2 lần trung bình cộng số vở của Nguyên và Bình là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình cộng của cả ba là:

12 : 3 = 4 ( quyển vở)

Số vở của Mai là:

4 – 2 = 2 ( quyển vở)

Đáp số: 2 quyển vở

Dạng 4: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu ngoại trừ tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của ba người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Một số ví dụ toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

1. 45, 32, 12, 67

2. 34, 67, 19

3. 40, 50, 60, 10, 30

Giải:

1. Trung bình cộng của các số: ( 45+ 32+ 12+ 67) : 4= 39

2. Trung bình cộng của các số: ( 34+ 67 + 19) : 3= 40

3. Trung bình cộng của các số: ( 40 + 50 + 60 + 10 + 30) : 5= 38

Ví dụ 2: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Giải:

Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141 m đường.

Ví dụ 3: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại?

Giải:

Số lớn nhất có ba chữ số là : 999. Vậy trung bình cộng của hai số là 999. Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.

Số còn lại là: 1998 – 99 = 1899.

Đáp số: 1899.

Ví dụ 5: Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số và đều chia hết cho 4. Tính trung bình cộng của dãy số đó:

Giải:

Ta có dãy số có hai chữ số và chia hết cho 4 là: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96.

Trung bình cộng của dãy số: (12 + 96 ) : 2 = 54

Đáp số: 54

Một số bài toán luyện tập trung bình cộng

Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 18.

Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 2014.

Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cộng của chúng là 253.

Bài 6: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Một đội xe chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 9: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 10: Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 11: Tìm trung bình cộng của các số lẻ nhỏ hơn 2021.

Bài 12: Lớp 5A góp sách tặng các bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được 30 quyển; Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển?

Bài 13: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 3427 xe đạp, 2 tháng sau sản xuất được 2343 xe đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu xe đạp?

Bài 14: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu 2 bạn trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 15: Tính trung bình cộng của các số chẵn từ 10 tới 20.

Bài 16: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tạ than?

Bài 17: Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết một số là 19. Tìm số còn lại?

Bài 18: An có 36 hòn bi. Bình có số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà có số bi bằng 2/3 tổng số bi của 2 bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhêu hòn bi?

Bài 19: Một shop ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.

Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 20: Tìm hai số. Biết trung bình cộng của chúng là 375 và số nhỏ là số nhỏ nhất có 3 chữ số.

Bài 21: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau?

Tính trung bình cộng các số đó.

Bài 22: Lúc đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình cộng mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang.

Câu hỏi và bài tập

41. Tìm số trung bình cộng của các số sau :

3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19.

25 ; 35 ; 45 ; 55 ; 65.

2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.

42. Bốn em Tùng, Việt, Lan, Bình có chiều cao như sau :

Tên Tùng Việt Lan Bình
Chiều cao 112cm 120cm 1m 14cm 1m 18cm

a) Sắp xếp tên các em theo trật tự chiều cao tăng dần.

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

43. Tìm số trung bình cộng của :

a) Các số : 7 ; 9 ; 11 ; … ; 19 ; 21.

b) Các số tròn chục có hai chữ số.

44.

Một oto trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km ; trong 2 giờ sau, mỗi giờ

đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ oto  đi được bao  nhiêu  ki-lô-mét ?

45. Tuổi trung bình của các cầu thủ trong một đội bóng chuyền (gồm 6 người) là 25. Hỏi :

a) Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền đó là bao nhiêu ?

b) Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là bao nhiêu, biết rằng tuổi trung bình của 5 người còn lại là 24 ?

46. Tìm số X, biết số trung bình cộng của X và 2005 là 2003.

47. Tìm ba số tự nhiên không giống nhau, biết số trung bình cộng của ba số đó là 2.

48. Biết điểm hai bài rà soát toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài rà soát toán thứ ba của An

phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài rà soát toán của An là điểm 8.

49. Một shop bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu

5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu mét vải ?

ĐÁP ÁN:

41.

ĐS :   a) 11 ;             b) 45 ;                     c) 2003.

42.

HD :

a) 1m 14cm = 114cm ; 1m 18cm  =118 cm   

Tùng                 ; Lan ;                  Bình ;                      Việt

(112cm)            (114cm)              (118cm)           (120cm)

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là :

(112 + 114 + 118 + 120) : 4 = 116 (cm).

43.

HD :

(7 + 9+11 + 13 + 15+17+19 + 21) :  8 = 14

(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80  + 90)   : 9 = 50

44.

HD :                       Số giờ oto đã đi tất cả là :

                                     3+ 2 = 5 (giờ)

                       Trung bình   mỗi giờ oto đi được    là :

                              (45 x 3 + 50 x 2)   :  5  = 47 (km).

45.

                                               Bài giải

         a)            Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền là :

                                           25 x 6 = 150 (tuổi)

        b)               Tổng số tuổi của 5 người còn lại là :

                                  24 x 5 = 120 (tuổi)

                      Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là :

                                      150 – 120 = 30 (tuổi)

                                                                                             Đáp số: a) 150 tuổi ;

                                                                                                              b)   30 tuổi.

46.

HD : Tính tổng : X + 2005 = 2003 x 2 = 4006

Tính X :            X = 4006 – 2005 = 2001.

47.

HD : – Tổng của ba số là : 2 X 3 = 6.

Ba số tự nhiên không giống nhau có tổng là 6 là : 1 ; 2 và 3 ;

                                                                              hoặc 0 ; 1 và 5 ;

                                                                             hoặc 0 ; 2 và 4.

48.

HD : – Để có điểm trung bình là 8 thì tổng số điểm của 3 bài rà soát toán là : 8X 3 = 24 (điểm).

Vậy điểm bài rà soát toán thứ ba của An phải là: 24- 6- 8 = 10 (điểm).

49.

HD : Cách 1 : Tính số vải bán được trong từng ngày rồi tìm số vải trung bình bán được trong mỗi ngày.

                            Số vải ngày thứ hai bán được là :

                                         98 + 5 = 103 (m)

                            Số vải ngày thứ ba bán được là :

                                     103 + 5 = 108 (m)

                    Số vải trung bình bán trong một ngày là:

                                   ( 98 + 103 + 108 ) : 3 =103

 Cách 2:

Nhìn sơ đồ, ta thấy số vải bán trong ngày 2 là trung bình cộng của số vải bán được trong ba ngày.

Số vải đó là : 98 + 5 = 103 (m).

Video Tìm số trung bình cộng lớp 4

trung bình cộng từ 1 tới 25 là

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

[rule_3_plain]

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

[rule_1_plain]

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

[rule_2_plain]

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

[rule_2_plain]

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

[rule_3_plain]

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Tìm #số #trung #bình #cộng #lớp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button